ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำขึ้น  และดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2559 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (นายจรินทร์  จักกะพาก) เป็นผู้ริเริ่มการดำเนินงานของเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินการของส่วนวิชาการและวิจัย  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริม  การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาเซียน  ที่รวบรวมข้อมูล เอกสารสำคัญ องค์ความรู้พื้นฐาน องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อ  การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน   การดำเนินงานของประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศอาเซียนและประชาคมอาเซียน รวมทั้งนำเสนอและรวบรวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวประจำวันอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศอาเซียน และประชาคมอาเซียน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้ ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และประชาคมอาเซียนรวมทั้งมีความตระหนักรู้ในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนา และให้คำปรึกษา แนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะให้กับประชาชน   ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดทั่วประเทศ จำนวน 7,853 แห่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.dla.go.th


ผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น