ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

รูปภาพโดย : http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=4501&filename=index

มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันอย่างสันติวิธี สร้างเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต ตลอดจนทรัพย์สิน อีกทั้งมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกอาเซียน

ประชาคมความมั่นคงอาเซียนส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการเมืองโดยยึดหลักประชาธิปไตย นิติธรรม ธรรมาภิบาล ความเคารพ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษ