ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รูปภาพโดย : http://www.kongo-industry.co.th/news

มีเป้าหมายเพื่อให้อาเซียนมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า และบริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี อีกทั้งมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ในระดับโลก ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของการประสานผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในเชิงลึกและกว้างมากขึ้น โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายหลัก 4 ประการ คือ

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวสำหรับประชากร 600 ล้านคนในอาเซียน โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆ อย่างสะดวกมากขึ้น และมีการไหลเวียนอย่างเสรียิ่งขึ้นสำหรับเงินทุน โดยนำร่องรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสินค้