ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รูปภาพโดย : http://www.kongo-industry.co.th/news

มีเป้าหมายเพื่อให้อาเซียนมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า และบริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี อีกทั้งมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ในระดับโลก ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของการประสานผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในเชิงลึกและกว้างมากขึ้น โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายหลัก 4 ประการ คือ

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวสำหรับประชากร 600 ล้านคนในอาเซียน โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆ อย่างสะดวกมากขึ้น และมีการไหลเวียนอย่างเสรียิ่งขึ้นสำหรับเงินทุน โดยนำร่องรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสินค้าและบริการสำคัญ 12 สาขา มีประเทศผู้ประสานงานหลัก ดังนี้

ไทย – การท่องเที่ยวและการบิน

ฟิลิปปินส์ – อิเล็กทรอนิกส์

มาเลเซีย – ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม

เมียนมาร์ – ผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง

เวียดนาม – โลจิสติกส์

สิงคโปร์ – เทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ

อินโดนีเซีย – ยานยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้

การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงของอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับประเด็นด้านนโยบาย ที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และนโยบายภาษี รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน โดยการส่งเสริม SMEs และการเสริมสร้าง ขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการริเริ่มเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างทางการพัฒนา รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยเน้นการปรับประสานนโบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิตและจำหน่ายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก

 

ที่มา : แก้ไขเพิ่มเติมจาก

  • - แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน