ปฏิญญา

ปฏิญญากรุงเทพฯ (BANGKOK DECLARATION)

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้

ปฏิญญาว่าด้วยเขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง

ปฏิญญาบาหลี 2011

ปฏิญญาบาหลี 2003

ปฏิญญาบาหลี 1976

ปฏิญญากรุงเทพ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th