ปฏิญญา

ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม 2 ฉบับ

ร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22

ร่างปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการตระหนักถึงเมืองอัจฉริยะและชุมชนในภูมิภาคเอเชียผ่านแนวทางแก้ไขและมาตรการด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปฏิญญากรุงเทพฯ (BANGKOK DECLARATION)

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้