สุนทรพจน์

Letter from State Councilor and Minister of Foreign Affairs of China to Secretary-General of ASEAN

Letter from Premier of China to Prime Minister of Singapore

Letter from Prime Minister of Singapore to Premier of China

Letter from Secretary-General of ASEAN to State Councilor and Minister of Foreign Affairs of China

สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และสารแสดงความเสียใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กรณีพายุไต้ฝุ่นเซบี

สารแสดงความยินดีระหว่างนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เมียนมา

สารแสดงความยินดีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Secretary-General of ASEAN's Condolence Letter on Extensive Flooding in Myanmar

Secretary-General of ASEAN's Condolence Letter on the Earthquake in Lombok, Indonesia

สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และสารแสดงความเสียใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน และข้อความสารแสดงความเสียใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ..

สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ถึงประธานาธิบดี และมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th