สุนทรพจน์

สารจากนายกรัฐมนตรีในโอกาสเฉลิมฉลองอาเซียนครบรอบ 52 ปี

ร่วมกันรักษ์โลกเพื่อคนรุ่นหน้า - ลูกหลานของเรา

นายกรัฐมนตรีมีสารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสการเปลี่ยนรัชสมัยและการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสารแสดงความเสียใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คํากล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี งานรวมใจประสาน...สู่ประธานอาเซียน (Thailand Together for the ASEAN Chairmanship 2019)

Keynote Speech by Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand in the event titled "ASEAN in 2019: Thailand's Chairmanship" at the Ministry of Foreign Affairs

คำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในงาน "ASEAN in 2019: Thailand's Chairmanship" ณ กระทรวงการต่างประเทศ

Letter from State Councilor and Minister of Foreign Affairs of China to Secretary-General of ASEAN

Letter from Premier of China to Prime Minister of Singapore

Letter from Prime Minister of Singapore to Premier of China

Letter from Secretary-General of ASEAN to State Councilor and Minister of Foreign Affairs of China

สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และสารแสดงความเสียใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กรณีพายุไต้ฝุ่นเซบี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th