แถลงการณ์

Chairman's Statement of The 14th East Asia Summit

Chairman's Statement of the 22nd ASEAN-Japan Summit

Chairman's Statement of the 7th ASEAN-United States Summit

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี พิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๒