แถลงการณ์

Joint Statement of ASEAN Labour Ministers on Response to The Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) on Labour and Employment

Joint Statement Special Video Conference of Health Ministers of ASEAN and The United States in Enhancing Cooperation on Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Response

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Chairman's Statement of The 14th East Asia Summit

Chairman's Statement of the 22nd ASEAN-Japan Summit

Chairman's Statement of the 7th ASEAN-United States Summit

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี พิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๒

Joint Ministerial Statement of The Twenty-First ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council

31st ASEAN-Australia Forum Co-Chairs Summary

Joint Statement of the 22nd ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting

Joint Press Statement of the Special ASEAN Ministerial Meeting on Illegal Wildlife Trade

Joint Media Statement of the Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th