แถลงการณ์

คำกล่าวนายกรัฐมนตรีในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

Joint Statement of ASEAN Labour Ministers on Response to The Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) on Labour and Employment

Joint Statement Special Video Conference of Health Ministers of ASEAN and The United States in Enhancing Cooperation on Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Response

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Chairman's Statement of The 14th East Asia Summit

Chairman's Statement of the 22nd ASEAN-Japan Summit

Chairman's Statement of the 7th ASEAN-United States Summit

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี พิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๒

Joint Ministerial Statement of The Twenty-First ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council

31st ASEAN-Australia Forum Co-Chairs Summary

Joint Statement of the 22nd ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting

Joint Press Statement of the Special ASEAN Ministerial Meeting on Illegal Wildlife Trade

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th