แถลงการณ์

Joint Press Statement of The Twenty-Fourth Meeting of the ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of Ministries of Foreign Affairs (24th DGICM) and I

Joint Media Statement of The Twentieth AEM-MOFCOM Consultations

Joint Statement on Further Enhancing Trade and Economic Cooperation at the 30th Anniversary of ASEAN-China Dialogue Relations

Joint Media Statement The Eighteenth AEM-ROK Consultations

แถลงการณ์ของไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ASEAN Chairman's Statement on The Developments in The Republic of The Union of Myanmar

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 11

คำกล่าวนายกรัฐมนตรีในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

Joint Statement of ASEAN Labour Ministers on Response to The Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) on Labour and Employment

Joint Statement Special Video Conference of Health Ministers of ASEAN and The United States in Enhancing Cooperation on Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Response

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Chairman's Statement of The 14th East Asia Summit

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th