เอกสารสำคัญ

ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11

ASEAN DECLARATION ON THE ROLE OF THE CIVIL SERVICE AS A CATALYST FOR ACHIEVING THE ASEAN COMMUNITY VISION 2025

ASEAN Economic Community and intellectual property rights

ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation (APASTI) 2016-2025

ASEAN 2030: Toward a Borderless Economic Community

ASEAN Food Safety Policy

Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015

Master Plan on ASEAN Connectivity

กฎบัตรอาเซียน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th