โครงการอาเซียน

โครงการเตรียมความพร้อมของประชาชน โดยการสร้างความตระหนักรู้และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน

สรุปผลโครงการพัฒนาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน อาเซียน+3

โครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการสร้างเครือข่ายสารสนเทศอาเซียนแบบย่านความถี่กว้างความเร็วสูง (ASEAN Broadband Corridor)

โครงการศึกษาการยกเว้นวีซ่าสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนและความเป็นไปได้ของการจัดทำวีซ่าเดินทางเข้าในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Common Visa) สำหรับชาวต่างชาติ

โครงการกำหนดทางเลือกสำหรับกรอบและวิธีการในการค่อย ๆ ลด และยกเลิกกฎ ระเบียบข้อจำกัด และอุปสรรคขัดขวางต่าง ๆ ต่อการลงทุนที่มีอยู่มาแต่เดิม

โครงการสร้างทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง (Singapore-Kunming Rail Link หรือ SKRL) ส่วนที่ขาดให้เสร็จ

โครงการพัฒนามาตรฐานอาเซียนเรื่องทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการทำระบบช่องติดต่องานระดับชาติ ณ จุดเดียว (National Single Window หรือ NSW) ให้เสร็จภายในปีพ.ศ. 2555 และระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window หรือ ASW)

โครงการสร้างเครือข่ายทางหลวงสายอาเซียน (ASEAN Highway Network หรือ AHN) ส่วนที่ยังขาดให้เสร็จสมบูรณ์ และปรับปรุงเส้นทางข้ามพรมแดน (Transit Transport Routes หรือ TTRs) ให้ได้มาตรฐาน

โครงการพัฒนาศูนย์อาเซียนว่าด้วยทรัพยากรการเรียนรู้แบบเสมือนจริง (ASEAN Virtual Learning Resources Centres หรือ AVLRCs)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th