พันธะในการปรับมิติหญิงชาย ให้เข้าสู่บทบาทหลักในการพัฒนาทรัพยากรน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

(PDF 832.28 KB)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนพื้นฐาน การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สำหรับลุมแม่น้ำโขงตอนล่าง

(PDF 36.81 MB)

ระเบียบปฏิบัติการเรื่องการแจ้งหารปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง

(PDF 2.63 MB)

ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC)

(PDF 753.18 KB)

ประชากรสูงอายุอาเซียน

(PDF 5.16 MB)

สังคมสูงวัยในอาเซียน

(PDF 714.44 KB)

ความหลากหลายของวัฒนธรรมในอาเซียน

(PDF 14.25 MB)

อาเซียน ฉลุย สู่ AEC

(PDF 245.76 KB)

ความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน

(PDF 105.86 KB)

ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของไทย 2557-2559

(PDF 87.90 MB)

แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก

(PDF 1.35 MB)

นครหาดใหญ่ลงนาม MOU กับเมืองสุไหงปัตตานี ประเทศมาเลเซีย พัฒนาความสัมพันธ์ 2 เมือง รับประชาคมอาเซียน

(PDF 4.16 MB)