อาเซียน ความหลากหลายสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียนปี 2564

บทสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37

ความร่วมมืออาเซียนด้านการจัดการ "ขยะทะเล" (Marine Debris) และบทบาทของไทยในการจัดการขยะทะเล

DOING BUSINESS 2020

How to Set Up a Non-Profit Organization in Singapore

Business Recovery in ASEAN After COVID-19

The Protection We Want: Social Outlook for Asia and the Pacific

MPFD Working Paper on Financing Structure, Micro and Small Enterprises' Performance, and Woman Entrepreneurship in Indonesia

Asia-Pacific Sustainable Development Journal

Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2020: Leveraging Ocean Resources for Sustainable Development of Small Island Developing States

FAST-TRACKING THE SDGS: DRIVING ASIA-PACIFIC TRANSFORMATIONS