"ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" Advancing Partnership for Sustainability ผลสำเร็จของไทยในฐานะประธานอาเซียน 2019

(PDF 6.02 MB)

Future of ASEAN 50 Success Stories of Digitalisation of ASEAN MSMEs

(PDF 7.13 MB)

Handbook on ASEAN Consumer Protection Laws and Regulations

(PDF 1.49 MB)

Engendering the Buddhist State: Territory, Sovereignty, and Sexual Difference in the Inventions of Angkor

(PDF 162.58 KB)

ฉันและเธอเราคืออาเซียน

(PDF 16.54 MB)

ไทยและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความคืบหน้าและทิศทางอนาคต

(PDF 7.71 MB)

อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน "มิติการศึกษา"

(PDF 33.19 MB)

เดินหน้าประเทศไทย สู่อาเซียน 2025

(PDF 4.06 MB)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

(PDF 8.94 MB)

โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC ความฝัน หรือ ความเป็นจริง ?

(PDF 11.12 MB)

จุลสารศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน

(PDF 3.40 MB)

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของแผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Blueprint)

(PDF 50.33 MB)