กฎบัตรอาเซียน

รูปภาพโดย : http://www.enn.co.th/2316.html

การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน ทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล และเป็นองค์กรที่มีบทบาทในเวทีโลก โดยอาเซียนมีโครงสร้างการทำงานในรูปแบบคณะรัฐมนตรี แบ่งเป็น 3 คณะ คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือที่เรียกกันว่า 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน
     ในการบริหารจัดการประเทศสมาชิกนั้น กฎบัตรอาเซียน คือ ร่างสนธิสัญญาที่ทำร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นความตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สถานะทางกฎหมายหรือนิติฐานะแก่อาเซียน รวมถึงวางกรอบโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้อาเซียนเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นมากยิ่งขึ้นต่อกติกาและกฎหมายต่าง ๆ ที่สมาชิกร่วมกันกำหนดขึ้น อันน