ไทยในกรอบอาเซียน

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

บทบาทของประเทศไทยในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2510 โดยประเทศไทยร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างสังคมที่มีความไว้ใจซึ่งกันและกัน สังคมที่มีเสถียรภาพ สันติภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น โดยการผลักดันการแก้ไขปัญหาข้ามชาติและ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีสากล

บทบาทของไทยในด้านการเมืองและความมั่นคง

  1. เร่งให้กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน (ธันวาคม 2551)
  2. จัดตั้งและผลักดันการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการระหว่างอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR)
  3. รับรองและผลักดันการปฏิบัติตามแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  4. ส่งเสริมให้คณะมนตรีของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีผลงานเป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค
  5. ยกระดับบทบาทของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในด้านการจัดการภัยพิบัติและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการแก้ไข (Non-Traditional Security Threats)
  6. ผลักดันในสหรัฐฯ เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC)
  7. ผลักดันให้เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในเวทีระหว่างประเทศและสร้างเสถียรภาพในอาเซียน
  8. ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นเขตปลอดอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง
  9. <