ไทยในกรอบอาเซียน

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

บทบาทของประเทศไทยในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2510 โดยประเทศไทยร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างสังคมที่มีความไว้ใจซึ่งกันและกัน สังคมที่มีเสถียรภาพ สันติภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น โดยการผลักดันการแก้ไขปัญหาข้ามชาติและ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีสากล

บทบาทของไทยในด้านการเมืองและความมั่นคง

  1. เร่งให้กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน (ธันวาคม 2551)
  2. จัดตั้งและผลักดันการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการระหว่างอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR)
  3. รับรองและผลักดันการปฏิบัติตามแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน