ภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านอาเซียน

รูปภาพโดย : http://www.dla.go.th/servlet/TemplateNewsServlet?_mode=detail&id=37316#1

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาและให้คำปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ ในการให้บริการสาธารณะ

เมื่อประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน จึงได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อม การสร้างองค์ความรู้ การสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับประเทศอาเซียน และประชาคมอาเซียน ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงการสร้างศักยภาพ ในการปฏิบัติงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านอาเซียน ดังนี้

 1. การให้คำแนะนำและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการบูรณาการการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้คำนึงถึงลักษณะเฉพาะที่โดนเด่น และมีความแตกต่างกันของพื้นที่ เช่น กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือด้านการค้าและการลงทุน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาการดำเนินงานของท้องถิ่น ด้านการบริหาร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้กับประชาชน
  1. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน กำหนดแนวทางการพัฒนาเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้พัฒนาระบบคมนาคม การไฟฟ้า การพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบน้ำประปา 2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 3) ด้านการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเตรียมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ 4) ด้านการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน เน้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
  2. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมในพื้นที่ชั้นใน กล่าวคือ กลุ่มองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีพื้นที่ชั้นในเข้ามาจากพื้นที่ชายแดน โดยกำหนดแนวทางในการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะต้องปรับปรุงโครงสร้างระบบคมนาคมให้มาตรฐานสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 2) ด้านพลังงาน เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก 3) ด้านบริการ ได้แก่ การบริการทางด้านจราจร การบริการที่ทันสมัยและสะดวกต่อประชาชน
  3. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน ได้มีคำแนะนำ ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME 2) ด้านการพัฒนาบุคลกร โดยพัฒนาขีดความรู้ ระเบียบวิธีการค้า และศุลกากรเพื่อรองรับการค้าชายแดน 3) ด้านการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า โดยสนับสนุนด้านข้อมูล ข้อเสนอแนะแก่เอกชน 4) ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 5) ด้านการเผยแพร่ข้อมูล โดยเร่งรัดให้มีการจัดทำระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  4. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ได้มีคำแนะนำในการดำเนินการเตรียมความพร้อมใน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพ เช่น การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) 2) ด้านการประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวก โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย การจราจรให้กับนักท่องเที่ยว
  5. กลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านการศึกษา กำหนดแนวทาง การพัฒนาเป็น 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาขีดความสามารถภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน การสนับสนุนสถาบันทางการศึกษาในการพัฒนาเยาวชน 2) ด้านการพัฒนาช่องทางในการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยการพัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ 3) ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักเรียน เป็นต้น
  6. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านสาธารณสุข กำหนดแนวทาง เพื่อเตรียมความพร้อมจากการเคลื่อนย้ายของประชากรสูง โดยให้ดำเนินการด้านสุขอนามัยขั้นมูลฐาน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการวางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยว อีกทั้งกำหนดมาตรการการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติด</