ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับต่างประเทศ

 1. ภารกิจด้านทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ดังนี้
  1. ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ได้แก่ ทุนที่ผ่านกรมความร่วมมือระหว่าง ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) (ทุน 1ข) และทุนที่ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง (ทุน 2)
  2. ทุนฝึกอบรมภายในประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 2. ภารกิจด้านอาสาสมัครชาวต่างประเทศ ดังนี้
  1. อาสาสมัครอเมริกัน ของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps)
  2. อาสาสมัครญี่ปุ่น ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ประกอบด้วย อาสาสมัครญี่ปุ่น (Japan Overseas Cooperation Volunteer: JOCV) และอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Senior Volunteer: SV)
 3. ภารกิจด้านผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ดังนี้
  1. ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจาก JICA และผู้เชี่ยวชาญจากสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Council of Local Authorities for International Relations: CLAIR)
  2. ผู้เชี่ยวชาญเกาหลี จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเกาหลี (Korea International Cooperation Agency: KOICA)
 4. ภารกิจด้านแลกเปลี่ยนความรู้และสนับสนุนการประชุมสัมมนา ดังนี้
  1. การประชุมระดับนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ ESCAP, G-77, และ BRIMTEC เป็นต้น
  2. การประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการขององค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ JICA, UNCEF, UNDP, FAO, และ World Bank เป็นต้น
  3. การประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับต่างประเทศที่จัดโดย สถาบันการศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า), และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เป็นต้น
  4. การสนับสนุนกิจกรรมที่จัดโดยสถานทูตต่าง ๆ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, และสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำ ประเทศไทย เป็นต้น
 5. ภารกิจด้านการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ, ราชอาณาจักรภูฏาน, และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ทั้งที่ประสานผ่านทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงมหาดไทย, สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย องค์การระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษาของประเทศไทย
 6. ภารกิจด้านวิชาการ ดังนี้
  1. การจัดทำโครงการความร่วมมือร่วมกับ JICA เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. การเผยแพร่แนวทางการจัดทำความตกลงกับต่างประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี
  3. การประสานการจัดทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. การตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับต่างประเทศ
  5. พิจารณาตรรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของถ้อยแถลงและ (ร่าง) รายงานประเทศของประเทศไทยที่จะ นำไปใช้ประกอบการประชุมระดับนานาชาติ