ธรรมาภิบาลท้องถิ่น

รูปภาพโดย : http://www.slideshare.net/bankkokku/ss-8804979

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์หลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน (the ASEAN community) และเป็นกลไกของการสร้างความร่วมมือภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในการสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (local economic development) ผ่านการกระจายอำนาจและการปฏิรูปเพื่อให้สร้างเศรษฐกิจสังคมระดับท้องถิ่นให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ทำให้ “ธรรมาภิบาลท้องถิ่น” มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

ในการประชุมของ Asia Development Dialogue (2016) ได้กล่าวถึง การพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นผ่านกรอบของธรรมาภิบาลท้องถิ่นว่าต้องเน้นที่ “...ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนด้วยการเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium-Size Enterprises, SMEs) ให้เป็นกระดูกสันหลักของเศรษฐกิจอาเซียน โดยสรุปแล้ว SMEs จะขับเคลื่อนการเจริญเติบโตและพัฒนาให้กับชุมชน ซึ่งธุรกิจเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการรายใหม่และเพิ่มโอกาสสำหรับทุกเพศทุกวันในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ”