ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
     76
แห่ง
2
เทศบาล
2,441
แห่ง
 
เทศบาลนคร
     30
แห่ง
 
เทศบาลเมือง
   178
แห่ง
 
เทศบาลตำบล
2,233
แห่ง
3
องค์การบริหารส่วนตำบล
5,334
แห่ง
4
องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
       2
แห่ง
 
รวมทั้งสิ้น
7,853
แห่ง
 

  1. ข้อมูล ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  2. รวบรวมโดย : ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง
  3. สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง
  4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

 

 

ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายจังหวัด :