ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
     76
แห่ง
2
เทศบาล
2,442
แห่ง
 
เทศบาลนคร
     30
แห่ง
 
เทศบาลเมือง
   179
แห่ง
 
เทศบาลตำบล
2,233
แห่ง
3
องค์การบริหารส่วนตำบล
5,332
แห่ง
4
องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
       2
แห่ง
 
รวมทั้งสิ้น
7,852
แห่ง
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
รวบรวมโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp