ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
     76
แห่ง
2
เทศบาล
2,462
แห่ง
 
เทศบาลนคร
     30
แห่ง
 
เทศบาลเมือง
   190
แห่ง
 
เทศบาลตำบล
2,242
แห่ง
3
องค์การบริหารส่วนตำบล
5,312
แห่ง
4
องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
       2
แห่ง
 
รวมทั้งสิ้น
7,852
แห่ง
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563
รวบรวมโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp