ฐานข้อมูลด้านอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2557 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 5952 แห่ง (ร้อยละ 76) จาก 69 จังหวัด เพื่อให้ทราบถึง 1) การจำแนกกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) ระดับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3) ผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลมาใช้อ้างอิง ติดตามความคืบหน้าและประกอบ การพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จำแนกข้อมูล เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ภาพรวมของประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด

จากผลการสำรวจ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 371 แห่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จาก 31 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่าร้อยละ 74 ต้องการให้ส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม รองลงมาคือ ด้านการศึกษา (ร้อยละ 69) ด้านสาธารณสุข (ร้อยละ 52) ด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 45) ด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ 42) ด้านการค้าและการลงทุน (ร้อยละ 30) และด้านอัตลักษณ์ (ร้อยละ 22)

สำหรับระดับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่าบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 74 มีความตระนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บุคลากรท้องถิ่นกว่าครึ่งหนึ่งมีความรู้พื้นฐานและทราบถึงผลกระทบด้านบวกและด้านลบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ร้อยละ 53) เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาเซียนร้อยละ 20 โครงการอบรมภาษาอังกฤษร้อยละ 16 และโครงการอบรมภาษาอาเซียนร้อยละ 6 ในปี พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 39 ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลพื้นฐานด้านอาเซียนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่ ร้อยละ 37 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บรรจุโครงการ/แผนงานด้านอาเซียนในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยร้อยละ 30 ได้ดำเนินโครงการ/แผนงานแล้วบางส่วนและร้อยละ 4 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

ในส่วนของประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญด้าน การพัฒนาบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการ ด้านกฎหมายและระเบียบ และด้านการประชาสัมพันธ์

อ่านรายงานการจัดทำฐานข้อมูลด้านอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่

  1. ฐานข้อมูลด้านอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น