โครงสร้างอาเซียน

 

โครงสร้างสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat  Organisational Structure)  
 
เลขาธิการอาเซียน (Secretary – General)
 
แผนกสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Support Division)
แผนกกำกับดูแลภายใน (Internal Audit & Evaluation Division)
แผนกคว