โครงสร้างอาเซียน

 

โครงสร้างสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat  Organisational Structure)  
 
เลขาธิการอาเซียน (Secretary – General)
 
แผนกสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Support Division)
แผนกกำกับดูแลภายใน (Internal Audit & Evaluation Division)
แผนกความเชื่อมโยงอาเซียน (ASEAN Connectivity Division)
 
1. ฝ่ายประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political- Security Community Department) 
1.1 ประธานฝ่ายการเมืองและความมั่นคง (Political & Security Directorate) 
แผนกความร่วมมือทางการเมือง 1  (Political Cooperation Division 1)
แผนกความร่วมมือทางการเมือง 2 (Political Cooperation Division 2) 
แผนกความร่วมมือด้านความมั่นคง 1 (Security Cooperation Division 1) 
แผนกความร่วมมือด้านความมั่นคง 2 (Security Cooperation Division 2)
แผนกสิทธิมนุษยชน (Human Rights Division) 
 
1.2 ประธานฝ่ายความสัมพันธ์ภายนอกองค์กร (External Relations Directorate)
แผนกความสัมพันธ์ภายนอกองค์กร 1 (External Relations Division 1)  
แผนกความสัมพันธ์ภายนอกองค์กร 2 (External Relations Division 2)
แผนกความสัมพันธ์ภายนอกองค์กร 3 (External Relations Division 3) 
1.3 แผนกวิเคราะห์และตรวจสอบด้านการเมืองและความมั่นคง (APSC Analysis & Monitoring Division)
 
2. ฝ่ายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนASEAN Economic Community Department (AEC Department) 
2.1 ประธานฝ่ายตรวจสอบการรวมตัวอาเซียน (ASEAN Integration Monitoring Directorate)
แผนกตรวจสอบและประสานงาน (Monitoring, Surveillance & Coordination Division) 
แผนกวิเคราะห์และตรวจสอบด้านการค้า อุตสาหกรรมและประเด็นใหม่ (Analysis & Monitoring on Trade, Industry & Emerging Issues)
แผนกวิเคราะห์และตรวจสอบด้านการเงินและสังคมเศรษฐกิจ (Analysis & Monitoring on Finance & Socio-Economic Division)
แผนกสถิติ (Statistics Division) 
 
2.2 ประธานฝ่ายการรวมตัวด้านตลาดเศรษฐกิจ (Market Integration Directorate) 
แผนกการอำนวยความสะดวกด้านการค้า (Trade Facilitation Division) 
แผนกมาตรฐานและการรับรอง (Standard & Conformance Division) 
แผนกการบริการและการลงทุน (Services & Investment Division)
แผนกการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค และการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Competition, Consumer Protection and IPR Division)
แผนกกิจการและข้อผูกพันร่วมกับผู้ถือผลประโยชน์ (Entreprise & Stakeholders Engagement Division) 
แผนกความสัมพันธ์ภายนอกทางด้านเศรษฐกิจ (External Economic Relations Division) 
แผนกการรวมตัวด้านการเงิน (Finance Integration Division) 
 
2.3 ประธานฝ่ายการพัฒนาเฉพาะเรื่อง (Sectoral Development Directorate) 
แผนกยานพาหนะ (Transport Division) 
แผนกสารสนเทศและการท่องเที่ยว (ICT & Tourism Division) 
แผนกพลังงานและแร่ธาตุ (Energy & Minerals Division)
แผนกอาหาร เกษตร และป่าไม้ (Food, Agriculture & Forestry Division) 
แผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Division) 
แผนกข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวและลดช่องว่างในการพัฒนา (IAI & NDG Division) 
 
3. ฝ่ายประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Department (ASCC Department)
   3.1 ประธานฝ่ายวิเคราะห์และตรวจสอบด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASCC Analysis & Monitoring Directorate) 
 แผนกวิเคราะห์ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASCC Analysis Division)
แผนกตรวจสอบด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASCC Monitoring Division)
ประธานฝ่ายพัฒนามนุษย์ (Human Development Directorate) 
แผนกการศึกษา เยาวชน และกีฬา (Education, Youth & Sport Division)
แผนกสุขภาพ (Health Division)
แผนกขจัดความยากจนและเพศ (Poverty eradication & Gender Division)
แผนกแรงงานและกิจการพลเรือน (Labour & Civil Service Division)
 
   3.2 ประธานฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Directorate)
แผนกสิ่งแวดล้อม (Environment Division)
แผนกการจัดการภัยพิบัติและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (Disaster Management & Humanitarian Assistance)
แผนกวัฒนธรรมและข่าวสาร (Culture & Information Division) 
ฝ่ายงานบริหารกิจการองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ (Community & Corporate Affairs Department (CCA Department)
 
   3.3 ประธานฝ่ายกิจการองค์กร (Corporate Affairs Directorate)
แผนกธุรการและงานทั่วไป (Administration & General Affairs Division)
แผนกพิธีการ (Conference Services, Protocol & Formalities Division) 
แผนกการเงินและงบประมาณ (Finance & Budget Division)
แผนกบุคคล (Human Resources Division)
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System Division)
ประธานฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ (Community Affairs Directorate) 
แผนกชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations Division)
แผนกการบริหารจัดการข้อมูล (Information Resources Management Division)
 
   3.4 ประธานฝ่ายกฎหมายและข้อตกลง (Legal Services & Agreement Directorate)
แผนกกฎหมายทั่วไป (General Legal Affairs Division)
แผนกสนธิสัญญา (Treaty Division)
แผนกกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ (International Economic & Trade law division)
แผนกความร่วมมือและการบริหารจัดการโครงการ (Programme Cooperation & Project Management Division)