งานวิจัยในประเทศ

มิติครอบครัวในนิทานพื้นเมืองม้ง แห่ง สปป.ลาว

วิวัฒนาการของอาเซียนและความเปลี่ยนแปลงด้านการผนึกกำลัง

การอํานวยความสะดวก ทางการค้าของมาเลเซีย

ปชต.ผมสีดอกเลา สมการเลือกตั้งญี่ปุ่น

อนาคตประเทศไทยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

การบริหารจัดการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในเขตเมืองศรีสัตนาค นครหลวงเวียงจันทน์

พัฒนาการและสถานการณ์การจัดการศึกษาภาษาเพื่อนบ้านในฐานะส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในประเทศไทย: กรณีศึกษาการสอนภาษามลายูและอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษา

ฝรั่งเศสในเวียดนาม : สำรวจสถานภาพองค์ความรู้

ชาวมลายูและ ชาวชวาใน 'ดินแดนใต้ ลม'

การศึกษาเปรียบเทียบประชุมสุภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณกับฉบับของกัมพูชา

การเปรียบเทยบความคิดเห็นของผู้โดยสารคนไทยที่มีต่อส่วนผสมทางด้านการตลาด อุตสาหกรรมการบินของสายการบินอาเชียน่าและสายการบินไทย

การบรรยายทางวิชาการเพื่อสร้างความตระหนัก เรื่อง การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th