งานวิจัยภาษาไทย

การบริหารจัดการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในเขตเมืองศรีสัตนาค นครหลวงเวียงจันทน์

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: การสร้างกำแพงหรือสะพานของการค้ามนุษย์

ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ของรัฐบาลทหารพม่าและคะฉิ่น: ผลลัพธ์ของนโยบายการสร้างความเป็นพม่าและการแผ่ขยายอิทธิพลของจีน

การจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การพัฒนาตัวแบบด้านโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมไทยสู่อาเซียน

ความเหมาะสมของการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซียในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา

การออกเสียงพยัญชนะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย ที่พูดภาษามลายูถิ่นปาตานีเป็นภาษาแม่

มิติครอบครัวในนิทานพื้นเมืองม้ง แห่ง สปป.ลาว

วิวัฒนาการของอาเซียนและความเปลี่ยนแปลงด้านการผนึกกำลัง

การอํานวยความสะดวก ทางการค้าของมาเลเซีย

ปชต.ผมสีดอกเลา สมการเลือกตั้งญี่ปุ่น

อนาคตประเทศไทยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th