งานวิจัยภาษาไทย

Teaching Thai as a Second Language to Ethnic Thai Khmer Children (การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสำหรับเด็กชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทย)

The Historiography of the Defeat of the Haw in Thai and Lao Documents, 1868-1888 (งานเขียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการปราบฮ่อในเอกสารไทยและลาว พ.ศ. 2411-2431)

The Dilemma of Conservation and Adaptation for Modernization of Langde Village, Guizhou Province (ความย้อนแย้งของการอนุรักษ์และการปรับตัวภายใต้ภาวะทันสมัยของหมู่บ้านหล่างเต๋อ มณฑลกุ้ยโจว)

การทูตภาคประชาชน: จากพรมแดนรัฐชาติ สู่พรมแดนวัฒนธรรม

การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชุมชนกับศิลปกรรมในเขตพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา

การศึกษาและพัฒนาความร่วมมือทางด้านสาธารณสุข ชายแดนภาคตะวันออกเพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุข

การศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างไทยกับกัมพูชาในบริเวณชุมชนชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี

การเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวในอาเซียน (พม่า ลาว กัมพูชา) ของผู้ประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี

การจัดการความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนชายแดนไทย-ลาว1

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในเขตเทศบาล เมืองอุบลราชธานี

การบริหารจัดการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในเขตเมืองศรีสัตนาค นครหลวงเวียงจันทน์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th