งานวิจัยในประเทศ

การเปรียบเทยบความคิดเห็นของผู้โดยสารคนไทยที่มีต่อส่วนผสมทางด้านการตลาด อุตสาหกรรมการบินของสายการบินอาเชียน่าและสายการบินไทย

การบรรยายทางวิชาการเพื่อสร้างความตระหนัก เรื่อง การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

การศึกษาของอาเซียน

AEC กับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและช่องว่างทางรายได้

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (2)

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ศักยภาพในการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจ (SMEs) เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้ากรณีศึกษา: จังหวัดสงขลา

ผลการศึกษาการสร้างความชัดเจนในบทบาทรัฐวิสาหกิจภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลภาครัฐในการให้บริการด้านการนำเข้า - ส่งออก

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV ในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียนตามความตกลงการค้าบริการ (GATS)

ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th