งานวิจัยภาษาไทย

รายงานสรุป รายงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ ระยะที่ ๑ : การประเมินผลเบื้องต้น

ผลกระทบการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด (ไทย) - เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมียวดี (เมียนมา) ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ของประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV

สามัญชนในกวีนิพนธ์เมียนมาโบราณ: พัฒนาการของกวีนิพนธ์เมียนมา

สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงประชากรในอาเซียน

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

สิทธิพลเมืองอาเซียน : แนวคิดในการกำหนดสิทธิแรงงาน

Teaching Thai as a Second Language to Ethnic Thai Khmer Children (การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสำหรับเด็กชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทย)

The Historiography of the Defeat of the Haw in Thai and Lao Documents, 1868-1888 (งานเขียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการปราบฮ่อในเอกสารไทยและลาว พ.ศ. 2411-2431)

The Dilemma of Conservation and Adaptation for Modernization of Langde Village, Guizhou Province (ความย้อนแย้งของการอนุรักษ์และการปรับตัวภายใต้ภาวะทันสมัยของหมู่บ้านหล่างเต๋อ มณฑลกุ้ยโจว)

การทูตภาคประชาชน: จากพรมแดนรัฐชาติ สู่พรมแดนวัฒนธรรม

การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชุมชนกับศิลปกรรมในเขตพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th