งานวิจัยภาษาไทย

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของลาวโซ่ง บ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563

ทาสในลาวตะวันออกเฉียงใต้ระหว่าง ค.ศ. 1779-1904

ชาติพันธุ์ "ไทครั่ง" ภูมิภาคเหนือตอนล่าง: อัตลักษณ์และความหลากหลาย

พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม

แนวทางการส่งเสริมบทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนเพื่ิอส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในประเทศไทย: กรณีศึกษาที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พฤติกรรมการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียในจังหวัดสงขลา

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในเขตการค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย กรณีศึกษา: ผู้บริโภคชาวมาเลเซีย

พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าด่านการค้าชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา

รายงานสรุป รายงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ ระยะที่ ๑ : การประเมินผลเบื้องต้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th