งานวิจัยต่างประเทศ

Civil Society and Political Change in Asia

Mekong River Commission

Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia

ASEAN Centrality and the ASEAN-US Economic Relationship

Rethinking Human Security in Southeast (SE) Asia

ASEAN's Regional Role and Relations with Japan The Challenges of Deeper Integration

Toward a Competitive ASEAN Single Market: Sectoral Analysis

Research on Development Strategies for CLMV countries

Understanding Banking Supervisory Priorities and Capacities in ASEAN+3 Economies

Non-Financial Corporate Bond Financing in Foreign Currency: Trends and Risks in ASEAN+3 Emerging Economies

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th