งานวิจัยภาษาต่างประเทศ

Lao People's Democratic Republic Poverty Assessment 2020 : Catching Up and Falling Behind

Government Expenditure On Health In Lao PDR

Lao PDR at the Crossroads: Industrial Development Strategies 2016 - 2030

Industrialization through Servicification in Lao PDR

Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Laos and Sweden

Lao People's Democratic Republic

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC FORESTRY OUTLOOK STUDY

MALAYSIA HEALTH SYSTEMS RESEARCH VOLUME I

Working with Clinical Research Malaysia to Move Malaysia Forward

TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2018 MALAYSIA

TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2017 MALAYSIA

RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION IN MALAYSIA: ELEMENTS OF AN EFFECTIVE GROWTH MODEL

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th