รานงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(PDF 101.81 MB)

Finding an Ideal Location ' Utilizing Vietnam's Economic Regions

(PDF 3.31 MB)

Opportunities in Indonesia's Special Economic Zones

(PDF 1.68 MB)

ASEAN and Sustainable Development Progress Report (Complementarities Initiative) 2021

(PDF 21.35 MB)

คู่มือการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

(PDF 6.46 MB)

คู่มือการค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา

(PDF 6.06 MB)

SME Policy Index ASEAN 2018 BOOSTING COMPETITIVENESS AND INCLUSIVE GROWTH

(PDF 3.21 MB)

ASEAN SME Policy Index 2014

(PDF 5.12 MB)

จุลสารครบรอบ 50 ปี อาเซียน

(PDF 7.32 MB)

ข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratlys) ระหว่างบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีนและไต้หวัน

(PDF 1.40 MB)

พุทธศาสนาในอาเซียน : Paradox ภายในรัฐกับศาสนจักรไทย

(PDF 1.39 MB)

จีน China

(PDF 406.88 KB)