รานงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(PDF 101.81 MB)

Finding an Ideal Location ' Utilizing Vietnam's Economic Regions

Opportunities in Indonesia's Special Economic Zones

ASEAN and Sustainable Development Progress Report (Complementarities Initiative) 2021

คู่มือการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คู่มือการค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา

SME Policy Index ASEAN 2018 BOOSTING COMPETITIVENESS AND INCLUSIVE GROWTH

(PDF 3.21 MB)

ASEAN SME Policy Index 2014

(PDF 5.12 MB)

จุลสารครบรอบ 50 ปี อาเซียน

(PDF 7.32 MB)

ข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratlys) ระหว่างบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีนและไต้หวัน

(PDF 1.40 MB)

พุทธศาสนาในอาเซียน : Paradox ภายในรัฐกับศาสนจักรไทย

(PDF 1.39 MB)

จีน China

(PDF 406.88 KB)