การปกครองท้องถิ่นของประเทศในอาเซียน

      
 
       ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีความแตกต่างหลากหลายในหลายด้าน ทั้งในด้านระบอบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม อาณาเขต รวมไปถึงภูมิศาสตร์ ที่มีแบ่งออกเป็น 2 ภาคภูมิศาสตร์ได้แก่ 1) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ ประกอบไปด้วยประเทศไทย เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว และ มาเลเซีย (ฝั่งตะวันตก) และ 2) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทร ประกอบไปด้วย ประเทศมาเลเซีย (ฝั่งตะวันออก) อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน 
 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานปกครองที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ การปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเทศจึงมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปตามความเหมาะสมและความเห็นสมควร
 
        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน จึงได้จัดทำข้อมูลโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของประเทศในอาเซียน ดังนี้