ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการ

ภาษาอังกฤษที่ใช้การปฏิบัติงานและการประชุมระหว่างประเทศ

ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th