ข้อควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในประเทศอาเซียน

        ประชาคมอาเซียนประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกจำนาน 10 ประเทศ ที่มีภาษา ประวัติติศาสตร์ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ ตลอดจนอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน แต่เมื่อรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนและเกิดการแลกเปลี่ยน ไหลเวียนของผู้คน แรงงาน และองค์ความรู้ ข้ามพรมแดน การทำความเข้าใจความแตกต่าง ขนบธรรมเนียม และตัวตนของประเทศสมาชิกอื่น โดยเฉพาะการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เมื่อต้องเดินทางไปติดต่อราชการ ติดต่อธุรกิจ หรือท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างประเทศสมาชิก

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดทำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในประเทศอาเซียน ดังนี้


          1. บรูไนดารุสซาราม 
          2. ราชอาณาจักรกัมพูชา
          3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
          4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
          5. สหพันธรัฐมาเลเซีย 
          6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
          7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
          8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
          9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
          10.  ราชอาณาจักรไทย