รายชื่อหน่วยงานรัฐบาลไทย (Royal Thai Government Agencies)

 1. รัฐบาลไทย (Royal Thai Government)
 2. สำนักนายกรัฐมนตรี (Office of the Prime Minister)
 3. กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence)
 4. กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance)
 5. กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs)
 6. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Ministry of Social Development and Human Security)
 7. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sports)
 8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ministry of Agriculture and Cooperatives)
 9. กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport)
 10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment)
 11. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Information and Communication Technology)
 12. กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy)
 13. กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce)
 14. กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior)
 15. กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice)
 16. กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour)
 17. กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture)
 18. กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education)
 19. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology)
 20. กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health)
 21. กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

 • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

 • อีเมล asean@dla.go.th