หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน (Entities Associated with ASEAN)

 1. สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย (Prince Damrong Rajanuphap Institute)
 2. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bureau)
 3. กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (Department of ASEAN Affairs)
 4. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency)
 5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police)
 6. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (Office of the Public Sector Development Commission)
 7. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (Rights and Liberties Protection Department)
 8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (Office of the National Security Council)
 9. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Department of Disaster Prevention and Mitigation)
 10. ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (Business Information Center)
 11. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (Department of Trade Negotiations)
 12. กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (Department of Foreign Trade)
 13. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (Department of International Trade Promotion)
 14. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (Department of Business Development)
 15. กรมศุลกากร (The Customs Department)
 16. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (The Fiscal Policy Office)
 17. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Tourism Connectivity)
 18. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Office of Small and Medium Enterprises Promotion)
 19. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (Department of Industrial Promotion)
 20. ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand)
 21. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ (AEC Information Center)
 22. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ (Bureau of International Cooperation of Ministry of Education)
 23. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Office of the Narcotics Control Board)
 24. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (Department of Labour Protection and Walfare)
 25. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Department of Skill Development)
 26. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Department of Environment Quality Promotion)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

 • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

 • อีเมล asean@dla.go.th