เลขาธิการอาเซียน

        กฎบัตรอาเซียนบัญญัติไว้ในข้อ 11 เรื่อง เลขาธิการอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียน ว่า เลขาธิการอาเซียนมีที่มาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้ เลขาธิการอาเซียนต้องมาจากพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนตามลำดับตัวอักษรชื่อภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิก โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถ มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ และคัดเลือกด้วยความเท่าเทียมกันทางเพศ

 
        บทบาทและหน้าที่ของเลขาธิการอาเซียน คือ ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎบัตรอาเซียน รวมทั้งตราสาร พิธีสาร และแนวปฏิบัติที่มีอยู่ของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่อำนวยความสะดวกและสอดส่องดูแลความคืบหน้าในการปฏิบัติตามความตกลงและข้อตัดสินใจของอาเซียน รวมทั้งเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับงานของอาเซียนต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยเลขาธิการต้องเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรีประสานงานอาเซียน และองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา และการประชุมอาเซียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เลขาธิการอาเซียนต้องเสนอข้อคิดเห็นของอาเซียนและเข้าร่วมประชุมกับภาคีภายนอกตามแนวนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบและตามอำนาจหน้าที่ที่เลขาธิการอาเซียนได้รับมอบหมาย และเสนอแนะการแต่งตั้งและการพ้นจากหน้าที่ของรองเลขาธิการอาเซียนต่อคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เพื่อให้ความเห็นชอบ
 
        ตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของอาเซียน ซึ่งมีรองเลขาธิการอาเซียน 4 คน มีชั้นและสถานะของรัฐมนตรีช่วยว่าการ โดยให้รองเลขาธิการอาเซียนรับผิดชอบต่อเลขาธิการอาเซียนในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามวาระ วาระละ 3 ปี ซึ่งรองเลขาธิการอาเซียนทั้ง 4 คน แต่ละคนต้องมีสัญชาติ ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เลขาธิการอาเซียนและเจ้าหน้าที่ทุกคนใน