รายชื่อส่วนราชการไทย

กระทรวงกลาโหม (กห.) - Ministry of Defence

  • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
    Office of the Permanent Secretary for Defence
  • กรมราชองครักษ์
    Royal Aide-de-Camp Department
  • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
    The War Veterans Organization of Thailand Under Royal Patronage of His Majesty the King
  • กองบัญชาการกองทัพไทย
    Royal Thai Armed Forces Headquarters
  • กองทัพบก
    Royal Thai Army
  • กองบัญชาการกองทัพเรือ
    Royal Thai Navy Headquarters
  • กองทัพอากาศ
    Royal Thai Air Force
  • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
    Defence Technology Institute (Public Organization)

กระทรวงการคลัง - Minister of Finance

  • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
    Office of the Permanent Secretary
  • กรมธนารักษ์
    The Treasury Department
  • กรมบัญชีกลาง
    The Comptroller General's Department
  • กรมศุลกากร
    The Customs Department
  • กรมสรรพสามิต
    The Excise Department
  • กรมสรรพากร
    The Revenue Department
  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
    State Enterprise Policy Office
  • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
    Public Debt Management Office
  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    The Fiscal Policy Office
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
    The Government Lottery Office
  • โรงงานยาสูบ
    Thailand Tobacco Monopoly
  • ธนาคารออมสิน
    Government Savings Bank
  • สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
    Regional Urban Development Fund Office
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    The Government Housing Bank
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    Krung Thai Bank Public Co., Ltd.
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
    Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
    Export-Import Bank of Thailand
  • องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
    Liquor Distillery Organization Excise Department
  • โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
    Playing Cards Factory Excise Department
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
    Islamic Bank of Thailand
  • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
    Dhanarak Asset Development co.,ltd
  • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
    Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand
  • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
    Student Loans Fund (SLF)
  • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
    Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)
  • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
    Secondary Mortgage Corporation
  • บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
    The Syndicate of Thai Hotels & Tourists Enterprises Limited
  • กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
    Government Pension Fund

กระทรวงการต่างประเทศ - Ministry of Foreign Affairs

  • สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
    Office of the Permanent Secretary
  • กรมการกงสุล
    Department of Consular Affairs
  • กรมพิธีการทูต
    Department of Protocol
  • กรมยุโรป
    Department of European Affairs
  • กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
    Department of International Economic Affairs
  • กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
    Department of Treaties and Legal Affairs
  • กรมสารนิเทศ
    Department of Information
  • กรมองค์การระหว่างประเทศ
    Department of International Organizations
  • กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
    Department of American and South Pacific Affairs
  • กรมอาเซียน
    Department of ASEAN Affairs
  • กรมเอเซียตะวันออก
    Department of East Asian Affairs
  • กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
    Department of South Asian, Middle East and African Affairs
  • กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
    Thailand International Cooperation Agency
  • สถานเอกอัครราชทูตคณะทูตถาวรฯไทยในต่างประเทศ
    Royal Thai Embassies & Missions

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) - Ministry of Tourism and Sports

  • สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
    Office of the Permanent Secretary
  • กรมพลศึกษา
    Department of physical education
  • กรมการท่องเที่ยว
    Department of Tourism
  • การกีฬาแห่งประเทศไทย
    Sports Authority of Thailand
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
    Tourism Authority of Thailand
  • สถาบันการพลศึกษา
    Institute of Physical Education
  • กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
    Tourist Police Division

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) - Ministry of Social Development and Human Security

  • สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
    Office of the Permanent Secretary
  • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
    Department of Social Development and Welfare
  • สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
    Office of Women's Affairs and Family Development
  • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
    Office of Welfare Promotion, Protectionand Empowerment of Vulnerable Groups
  • สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
    National Office for Empowerment of Persons with Disabilities
  • สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
    Home for Mentally Disabled Children Banrajawadee
  • การเคหะแห่งชาติ
    National Housing Authority
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
    Community Organizations Development Institute
  • กรมวิชาการเกษตร
    Department of Agriculture
  • กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
    Department of Marine and Coastal Resources
  • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    Department of Environment Quality Promotion

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) - Ministry of Agriculture and Cooperatives

  • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    Office of the Permanent Secretary
  • กรมชลประทาน
    Royal Irrigation Department
  • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    Cooperative Auditing Department
  • กรมประมง
    Department of Fisheries
  • กรมปศุสัตว์
    Department of Livestock Development
  • กรมพัฒนาที่ดิน
    Land Development Department
  • กรมส่งเสริมการเกษตร
    Department of Agricultural Extension
  • กรมส่งเสริมสหกรณ์
    The Cooperative Promotion Department
  • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
    Agricultural Land Reform Office
  • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
    National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
  • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    Office of Agricultural Economics
  • การยางแห่งประเทศไทย
    Rubber Authority of Thailand
  • องค์การสะพานปลา
    Fish Marketing Organization
  • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
    Dairy Farming Promotion Organization of Thailand
  • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
    Office of the Rubber Replanting Aid Fund
  • องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
    The Marketing Organization for Farmers
  • กรมข้าว
    Rice Department
  • กรมหม่อนไหม
    The Queen Sirikit Department of Sericulture
  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
    Agricultural Research Development Agency (Public Organization)
  • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
    Highland Research and Development Institute (Public Organization)
  • สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
    The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)

กระทรวงคมนาคม (คค.) - Ministry of Transport

  • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
    Office of the Permanent Secretary
  • กรมการขนส่งทางบก
    The Department of Land Transport
  • กรมการบินพลเรือน
    The Department of Civil Aviation
  • กรมเจ้าท่า
    Marine Department
  • กรมทางหลวง
    The Department of Highways
  • กรมทางหลวงชนบท
    Department of Rural Roads
  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
    Office of Transport and Traffic Policy and Planning
  • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
    Port Authority of Thailand
  • การรถไฟแห่งประเทศไทย
    The State Railway of Thailand
  • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
    Bangkok Mass Transit Authority
  • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
    Thai Airways International Public Co., Ltd.
  • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
    Airports of Thailand Public Company Limited (AOT)
  • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
    Aeronautical Radio of Thailand Ltd.
  • บริษัท ขนส่ง จำกัด
    The Transport Company Limited
  • บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
    Thai Maritime Navigation Co., Ltd.
  • สถาบันการบินพลเรือน
    Civil Aviation Training Center
  • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
    Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
  • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
    Mass Rapid Transit Authority of Thailand
  • โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
    Suvarnabhumi Airport Hotel Co., Ltd.
  • บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
    Airport Rail Link
  • บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด
    THAI-Amadeus Southeast Asia

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) - Ministry of Natural Resources and Environment

  • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
    The Forest Industry Organization
  • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    Office of the Permanent Secretary
  • กรมควบคุมมลพิษ
    Pollution Control Department
  • กรมทรัพยากรธรณี
    Department of Mineral Resources
  • กรมทรัพยากรน้ำ
    Department of Water Resources
  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
    Department of Groundwater Resources
  • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
    National Park, Wildlife and Plant Conservation Department
  • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP)
  • กรมป่าไม้
    Royal Forest Department
  • องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    The Zoological Park Organization under The Royal Patronage of H.M. The King
  • องค์การสวนพฤกษศาสตร์
    The Botanical Garden Organization
  • องค์การจัดการน้ำเสีย
    Wastewater Management Authority
  • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
    Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
  • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
    Biodiversity-Based Economy Development Office (PO)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) - Ministry of Information and Communication Technology

  • สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    Office of the Permanent Secretary
  • กรมอุตุนิยมวิทยา
    The Meteorological Department
  • สำนักงานสถิติแห่งชาติ
    National Statistical Office
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
    CAT Telecom Public Company Limited
  • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
    Thailand Post Company Limited
  • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
    TOT Public Company Limited
  • สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)
    Electronic Government Agency (Public Organization)
  • สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
    Software Industry Promotion Agency (Public Organization)
  • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)
    Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

กระทรวงพลังงาน (พน.) - Ministry of Energy

  • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
    Office of the Permanent Secretary
  • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    Department of Alternative Energy Development and Efficiency
  • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
    Department of Mineral Fuels
  • กรมธุรกิจพลังงาน
    Department of Energy Business
  • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
    Energy Policy and Planning Office
  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
    The Electricity Generating Authority of Thailand
  • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
    PTT Public Company Limited
  • บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
    The Bangchak Petroleum Public Company Limited

กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) - Ministry of Commerce

  • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
    The SUPPORT Arts and Crafts International centre of Thailand (Public Organization)
  • สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
    Office of the Permanent Secretary
  • กรมการค้าต่างประเทศ
    Department of Foreign Trade
  • กรมการค้าภายใน
    Department of Internal Trade
  • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
    Department of Trade Negotiations
  • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
    Department of Intellectual Property
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
    Department of Business Development
  • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
    Department of International Trade Promotion
  • องค์การคลังสินค้า
    Public Warehouse Organization
  • สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
    The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)
  • ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
    The Agricultural Futures Exchange of Thailand
  • สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
    Trade Policy and Strategy Office Ministry of Commerce
  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
    The Office of The Agricultural Futures Trading Commission

กระทรวงมหาดไทย (มท.) - Ministry of Interior

  • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
    Office of the Permanent Secretary for Interior
  • กรมการปกครอง
    Department of Provincial Administration
  • กรมการพัฒนาชุมชน
    The Community Development Department
  • กรมที่ดิน
    Department of Lands
  • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    Department of Disaster Prevention and Mitigation
  • กรมโยธาธิการและผังเมือง
    Department of Public Works and Town & Country Planning
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    Department of Local Administration
  • การไฟฟ้านครหลวง
    Metropolitan Electricity Authority
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    Provincial Electricity Authority
  • การประปานครหลวง
    The Metropolitan Waterworks Authority
  • การประปาส่วนภูมิภาค
    Provincial Waterworks Authority
  • องค์การตลาด
    The Market Organization

กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) - Ministry of Justice

  • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
    Office of the Permanent Secretary
  • กรมคุมประพฤติ
    Department of Probation
  • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
    Rights and Liberties Protection Department
  • กรมบังคับคดี
    Legal Execution Department
  • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
    Department of Juvenile Observation and Protection
  • กรมราชทัณฑ์
    Department of Corrections
  • กรมสอบสวนคดีพิเศษ
    Department of Special Investigation
  • สำนักงานกิจการยุติธรรม
    Office of Justice Affairs
  • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
    Central Institute of Forensic Science
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
    Office of the Narcotics Control Board
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
    Office of Public Sector Anti-Corruption Commission
  • สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
    Thailand Institute of Justice (Public Organization)

กระทรวงแรงงาน (รง.) - Ministry of Labour

  • สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
    Office of the Permanent Secretary
  • กรมการจัดหางาน
    Department of Employment
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
    Department of Labour Protection and Walfare
  • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
    Department of Skill Development
  • สำนักงานประกันสังคม
    Social Security Office

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) - Ministry of Culture

  • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
    Office of the Permanent Secretary
  • กรมการศาสนา
    Religious Affairs Department
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
    Department of Cultural Promotion
  • กรมศิลปากร
    The Fine Arts Department
  • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
    Office of Contemporary Art and Culture
  • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
    Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
    Bunditpatanasilpa Institute, Ministry of Culture
  • หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
    Film Archive (Public Organization)
  • ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
    Moral Promotion Center (Public Organization)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) - Ministry of Science and Technology

  • สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    Office of the Permanent Secretary
  • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
    Department of Science Service
  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
    Office of Atoms for Peace
  • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
    National Institute of Metrology (Thailand)
  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
    National Innovation Agency
  • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
    National Science Museum
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
  • สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
    Geo Informatics and Space Technology Development Agency
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
    National Science and Technology Development Agency
  • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
    National Astronomical Research Institute of Thailand
  • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
    Synchrotron Light Research Institute
  • สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
    Hydro and Agro Informatics Institute
  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
    National Science Technology and Innovation Policy Office
  • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
    Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
  • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
    Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization)
  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
    National Innovation Agency

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) - Ministry of Education

  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    Office of the Permanent Secretary of Education
  • สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    Office of the Basic Education Commission
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
    Office of the Vocational Education Commission
  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
    Office of the Education Council
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    Office of the Higher Education Commission
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    Chulalongkorn University
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    Kasetsart University
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    Khon Kaen University
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    Chiang Mai University
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    Thammasat University
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
    Mahidol University
  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    Ramkhamhaeng University
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร
    Silpakorn University
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    Srinakharinwirot University
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    Prince of Songkla University
  • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    Sukhothai Thammathirat Open University
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    King Mongkut's University of Technology Thonburi
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    King Momgkut's Institute of Technology Ladkrabang
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    King Mongkut´s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
  • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    National Institute of Development Administration
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    Maejo University
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    Ubon Ratchathani University
  • มหาวิทยาลัยบูรพา
    Burapha University
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร
    Naresuan University
  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    Mae Fah Luang University
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    Mahasarakham University
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    Walailak University
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    Suranaree University of Technology
  • มหาวิทยาลัยทักษิณ
    Thaksin University
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎ
    Rajabhat University
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
    Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
    Rajamangala University of Technology Rattanakosin
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
    Rajamangala University of Technology Krungthep
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    Rajamangala University of Technology Thanyaburi
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    Rajamangala University of Technology Lanna
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
    Rajamangala University of Technology Isan
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
    Rajamangala University of Technology Tawan-ok
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
    Rajamangala University of Technology Srivijaya
  • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
    Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand
  • องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
    Business Organization of the Office of the welfare Promotion Commission for Teachers and Educational
  • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
    Mahidol Wittayanusorn School
  • สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
    International Institute for Trade and Development
  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
    The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)
  • มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
    Mahamakut Buddhist University
  • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    Mahachulalongkornrajavidyalaya University

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) - Ministry of Public Health

  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    Office of the Permanent Secretary
  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    Office of the Permanent Secretary
  • กรมการแพทย์
    Department of Medical Services
  • กรมควบคุมโรค
    Department of Disease Control
  • กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
    Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    Department of Medical Sciences
  • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
    Department of Health Service Support
  • กรมสุขภาพจิต
    Department of Mental Health
  • กรมอนามัย
    Department of Health
  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
    Food and Drug Administration
  • องค์การเภสัชกรรม
    The Government Pharmaceutical Organization
  • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
    Banphaeo Hospital
  • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
    National Health Security Office (NHSO)
  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
    Health Systems Research Institute (HSRI)

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) - Ministry of Industry

  • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
    Office of the Permanent Secretary
  • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
    Department of Industrial Works
  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
    Department of Industrial Promotion
  • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
    Department of Primary Industries and Mines
  • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
    Office of the Cane and Sugar Board
  • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    Thai Industrial Standards Institute
  • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
    Office of Industrial Economics
  • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
    Industrial Estate Authority of Thailand

สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) - Office of the Prime Minister

  • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
    Office of the Permanent Secretary, Prime Minister Office
  • กรมประชาสัมพันธ์
    The Government Public Relations Department
  • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
    National Intelligence Agency
  • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    The Secretariat of the Cabinet
  • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
    The Secretariat of the Prime Minister
  • สำนักงบประมาณ
    The Bureau of the Budget
  • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
    Office of the National Security Council
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
    Office of the Council of State
  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
    Office of the Civil Service Commission
  • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
    Office of the Public Sector Development Commission
  • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
    Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB)
  • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
    MCOT Public Company Limited
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
    The Thailand Research Fund
  • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
    Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
  • สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
    National Village and Urban Community Fund Office
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
    Thailand Board of Investment
  • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
    Office of Small and Medium Enterprises Promotion
  • องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
    Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
    Office of the Consumer Protection Board
  • กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
    Secretarial Section of Deputy Governor of Bangkok and Adviser to Governor of Bangkok

หน่วยงานและส่วนราชการกรุงเทพมหานคร - Directory of Agencies in the Bangkok Metropolitan Administration

  • สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
    The Governor of Bangkok Secretariat
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    General Administration Section
  • กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
    Secretarial Section of Governor of Bangkok
  • ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย
    Political and Policy Co-ordination Section
  • ฝ่ายตรวจสอบเรื่องราว
    Investigation Section
  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
    Office of the Bangkok Metropolitan Administration Civil Service Commission
  • กองบริหารทั่วไป
    General Administration Division
  • กองสรรหาบุคคล
    Recruitment Division
  • กองระบบงาน
    Work System Division
  • กองอัตรากำลัง
    Personnel Classification Division
  • กองทะเบียนประวัติข้าราชการ
    Personnel Record Division
  • กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
    Disciplinary and morality Promotion Division
  • กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
    Merit Systems Protection Division
  • สภากรุงเทพมหานคร
    The Bangkok Metropolitan Council
  • สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
    The Bangkok Metropolitan Council Secretariat
  • กลุ่มงานเลขานุการ
    Secretarial Section
  • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
    General Administration Section
  • กลุ่มกิจการสภากรุงเทพมหานคร
    Bangkok Metropolitan Council Affairs Section
  • กลุ่มการประชุม
    Council Proceedings Section
  • กลุ่มวิชาการและกฎหมาย
    Technical and Legal Section
  • สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
    Office of the Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration
  • สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
    The Bangkok Metropolitan Administration Training and Development Institute
  • กองกลาง
    General Affairs Division
  • กองการเจ้าหน้าที่
    Personnel Division
  • สำนักงานกฎหมายและคดี
    Legal and Litigation Office
  • กองปกครองและทะเบียน
    Administration and Registration Division
  • กองตรวจสอบภายใน
    Internal Auditing Division
  • กองประชาสัมพันธ์
    Public Relations Division
  • กองงานผู้ตรวจราชการ
    Inspector General Division
  • กองการต่างประเทศ
    International Affairs Division
  • สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
    Strategy and Evaluation Department
  • สำนักงานเลขานุการ
    Secretarial Division
  • กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
    Administrative Strategy Division
  • กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
    Economic and Financial Strategy Division
  • กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    Public Health and Environment Strategy Division
  • กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน
    Infrastructural Strategy Division
  • กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
    Human Resource and Social Strategy Division
  • กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
    Computer System Development Division
  • กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
    Computer System Control Division
  • กองบริหารระบบคอมพิวเตอร์
    Computer System Service Division
  • กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
    Geographical Information Division
  • สำนักการแพทย์
    Medical Service Department
  • สำนักงานเลขานุการ
    Secretarial Division
  • กองวิชาการ
    Technical Division
  • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
    Kuakarun College of Nursing
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
    Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital
  • โรงพยาบาลกลาง
    Bangkok Metropolitan Administration General Hospital
  • โรงพยาบาลตากสิน
    Taksin Hospital
  • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
    Charoen Krung Pracharak Hospital
  • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
    Venerable ThawisakJutindharo Hospital
  • โรงพยาบาลหนองจอก
    NongChok Hospital
  • โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
    Bangkok Metropolitan Administration LatKrabang Hospital
  • โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
    Ratchaphiphat Hospital
  • สำนักอนามัย
    Health Department
  • สำนักงานเลขานุการ
    Secretarial Division
  • กองพัฒนาระบบสาธารณสุข
    Public Health System Development Division
  • กองทันตสาธารณสุข
    Dental Health Division
  • กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
    Environmental Sanitation Division
  • กองสัตวแพทย์สาธารณสุข
    Public Health Veterinary Division
  • กองส่งเสริมสุขภาพ
    Health Promotion Division
  • กองการพยาบาลสาธารณสุข
    Public Health Nursing division
  • กองควบคุมโรค
    Communicable Disease Control Division
  • กองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
    Drug Abuse Prevention and Treatment Division
  • กองเภสัชกรรม
    Pharmaceutical Division
  • กองควบคุมโรคเอดส์
    AIDS Control Division
  • กองชันสูตรสาธารณสุข
    Public Health Laboratory Division
  • กองสุขาภิบาลอาหาร
    Food Sanitation Division
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข
    Public Health Center
  • สำนักการศึกษา
    Education Department
  • กองคลัง
    Finance Division
  • หน่วยศึกษานิเทศก์
    Education Supervisory Unit
  • สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
    Educational Strategy office
  • กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
    Technology for Learning and Teaching Division
  • กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
    Bangkok Metropolitan Administration Teacher Development Division
  • สำนักการโยธา
    Public work Department
  • กองวิเคราะห์และวิจัย
    Analysis and Research Division
  • สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
    Construction and Maintenance Office
  • สำนักงานออกแบบ
    Construction Design Office
  • กองควบคุมการก่อสร้าง
    Construction Supervision Division
  • กองควบคุมอาคาร
    Building Control Division
  • กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน
    Land Survey and Map Division
  • กองจัดกรรมสิทธิ์
    Land Acquisition Division
  • สำนักการระบายน้ำ
    Drainage and Sewerage Department
  • กองพัฒนาระบบหลัก
    Main Drainage System Development Division
  • กองสารสนเทศระบายน้ำ
    Drainage Information System Division
  • กองระบบอาคารบังคับน้ำ
    Drainage Control ? Structure System Division
  • กองระบบท่อระบายน้ำ
    Sewerage System Division
  • กองระบบคลอง
    Canal System Division
  • สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
    Water Quality Management Office
  • กองเครื่องกล
    Mechanical Division
  • สำนักสิ่งแวดล้อม
    Environment Department
  • กองนโยบายและแผนงาน
    Policy and Planning Division
  • กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิงปฏิกูล
    Waste and Hazardous Substances
  • กองจัดการคุณอากาศและเสียง
    Air Quality and Noise Management Division
  • กองโรงงานกำจัดมูลฝอย
    Refuse Disposal Division
  • สำนักงานสวนสาธารณะ
    Public Parks Office
  • สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
    Culture, Sports and Tourism Department
  • ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย- ญี่ปุ่น)
    Bangkok Youth Center (Thai - Japan)
  • กองนันทนาการ
    City Recreation Division
  • กองการกีฬา
    Sport Division
  • กองการสังคีต
    Music Division
  • กองการท่องเที่ยว
    Tourism Division
  • กองวัฒนธรรม
    Culture Division
  • ราชบัณฑิตยสถาน
    The Royal Institute
  • สำนักการคลัง Finance Department
    Finance Department
  • กองรายได้
    Revenue Division
  • กองการเงิน
    Treasury Division
  • กองบัญชี
    Account Division
  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    Fiscal Policy Office
  • กองโรงงานช่างกล
    Mechanical Workshops Division
  • กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
    Property and Procurement Division
  • กองตรวจจ่าย
    Disbursement Division
  • กองบำเหน็จบำนาญ
    Pension Division
  • สำนักเทศกิจ
    City Law Enforcement Department
  • กลุ่มงานผู้ตรวจการเทศกิจ
    City Law Enforcement Affairs Inspector Section
  • กองนโยบายและแผนงาน
    Policy and planning Division
  • กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 1
    Inspection and Operations Division for area 1
  • กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 2
    Inspection and Operations Division for area 2
  • กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 3
    Inspection and Operations Division for area 3
  • สำนักพัฒนาสังคม
    Social Development Department
  • กองพัฒนาชุมชน
    Community Development Division
  • กองส่งเสริมอาชีพ
    Occupational Promotion Division
  • สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม
    Social Welfare and Safety Office
  • สำนักงานการจราจรและขนส่ง
    Traffic and Transportation Department
  • สำนักงานวิศวกรรมจราจร
    Traffic Engineering Division
  • กองพัฒนาระบบจราจร
    Traffic System Development Division
  • กองการขนส่ง
    Transportation Division
  • สำนักผังเมือง
    City Planning Department
  • กองสำรวจแผนที่
    Surveying and Mapping Division
  • กองวางผังพัฒนาเมือง
    Urban Development Planning Division
  • กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง
    Land Readjustment and Urban Renewal Division
  • กองควบคุมทางผังเมือง
    Urban Planning Control Division
  • สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    Fire and Rescue department
  • กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    Fire and Rescue Directing Division
  • กองปฏิบัติการดับเพลิง
    Fire Brigade Division
  • สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
    The Bangkok Metropolitan Administration Budget Department
  • กองวิเคราะห์งบประมาณ
    Budget Analysis Division
  • หน่วยงานพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
    Commercial Organization of Bangkok Metropolitan Administration
  • สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
    Bangkok Metropolitan Administration Pawn Shop Office
  • สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
    Bangkok Metropolitan Administration City Market Office
  • สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
    Office of BMA?s Weekend Markets
  • บริษัทกรุงเทพธราคม จำกัด
    The KrungthepThanakomCo.Ltd.,
  • สำนักงานเขต
    District Office
  • สำนักงานเขตคลองเตย
    Khlong Toei District Office
  • สำนักงานเขตคลองสาน
    Khlong San District Office
  • สำนักงานเขตคลองสามวา
    Khlong Sam Wa District Office
  • สำนักงานเขตคันนายาว
    Khan Na Yao District Office
  • สำนักงานเขตจตุจักร
    Chatuchak District Office
  • สำนักงานเขตจอมทอง
    Chom Thong District Office
  • สำนักงานเขตดอนเมือง
    Donmeang District Office
  • สำนักงานเขตดินแดง
    Din Daeng District Office
  • สำนักงานเขตดุสิต
    Dusit District Office
  • สำนักงานเขตตลิ่งชัน
    Taling Chan District Office
  • สำนักงานเขตทวีวัฒนา
    ThawiWatthana District Office
  • สำนักงานเขตทุ่งครุ
    ThungKhur District Office
  • สำนักงานเขตธนบุรี
    Thon Buri District Office
  • สำนักงานเขตบางกอกน้อย
    Bangkok Noi District Office
  • สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
    BankokYai District Office
  • สำนักงานเขตบางกะปิ
    Bang Kapi District Office
  • สำนักงานเขตบางเขน
    Bang Khen District Office
  • สำนักงานเขตบางคอแหลม
    Bang KhoLaem District Office
  • สำนักงานเขตบางแค
    Bang Khae District Office
  • สำนักงานเขตบางซื่อ
    Bang Sue District Office
  • สำนักงานเขตบางนา
    Bang Na District Office
  • สำนักงานเขตบางบอน
    Bang Bon District Office
  • สำนักงานเขตบางพลัด
    Bang Phlat District Office
  • สำนักงานเขตบางรัก
    Bang Rak District Office
  • สำนักงานเขตบึงกุ่ม
    BuengKum District Office
  • สำนักงานเขตปทุมวัน
    Pathum Wan District Office
  • สำนักงานเขตประเวศ
    Prawet District Office
  • สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
    PomPrapSattruPhai District Office
  • สำนักงานเขตพญาไท
    Phaya Thai District Office
  • สำนักงานเขตพระโขนง
    PhraKhanong District Office
  • สำนักงานเขตพระนคร
    PhaNakhon District Office
  • สำนักงานเขตภาษีเจริญ
    Phasi Charoen District Office
  • สำนักงานเขตมีนบุรี
    Min Buri District Office
  • สำนักงานเขตยานนาวา
    Yan Nawa District Office
  • สำนักงานเขตราชเทวี
    Ratchathewi District Office
  • สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
    Rat Burana District Office
  • สำนักงานเขตลากระบัง
    LatKrabang District Office
  • สำนักงานเขตลาดพร้าว
    LatPhrao District Office
  • สำนักงานเขตวังทองหลาง
    Wang Thonglang District Office
  • สำนักงานเขตวัฒนา
    Vadhana District Office
  • สำนักงานเขตสวนหลวง
    SuanLuang District Office
  • สำนักงานเขตสะพานสูง
    Saphan Sung District Office
  • สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
    Samphanthawong District Office
  • สำนักงานเขตสาทร
    Sathon District Office
  • สำนักงานเขตสายไหม
    Sai Mai District Office
  • สำนักงานเขตหนองแขม
    NongKhaem District Office
  • สำนักงานเขตหนองจอก
    NongChok District Office
  • สำนักงานเขตหลักสี่
    Lak Si District Office
  • สำนักงานเขตห้วยขวาง
    HuaiKhwang District Office
  • ฝ่ายปกครอง
    Administration Section
  • ฝ่ายทะเบียน
    Registration Section
  • ฝ่ายโยธา
    Public Works section
  • ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
    Environment and Public Park Section
  • ฝ่ายรายได้
    Revenue Section
  • ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
    Public Cleansing and Public Park Section
  • ฝ่ายการศึกษา
    Education Section
  • ฝ่ายการคลัง
    Finance Section
  • ฝ่ายเทศกิจ
    City Law Enforcement Section
  • ฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
    Communication Development and Social Welfare Section
  • โรงเรียนประถมศึกษา
    Elementary School
  • โรงเรียนมัธยมศึกษา
    Secondary School

หน่วยราชการอิสระ - Independent Public Agencies

  • สำนักราชเลขาธิการ
    Office of His Majesty´s Principal Private Secretary
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    National Office of Buddhism
  • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    Office of the Royal Development Projects Board
  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
    The office of the National Research Council of Thailand (NRCT)
  • สำนักพระราชวัง
    Bureau of the Royal Household
  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
    Royal Thai Police
  • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    Anti-Money Laundering Office
  • สำนักงานอัยการสูงสุด
    Office of the Attorney General
  • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
    The Crown Property Bureau
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
    Office of the Auditor General of Thailand
  • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
    The Secretariat of the House of Representatives
  • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
    The Secretariat of the Senate acting as the Secretariat of the National Legislative Assembly
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    Bank of Thailand
  • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
    Bangkok Metropolitan Administration City Hall
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
    Office of the Election Commission of Thailand
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
    The Office of the National Counter Corruption Commission
  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    The Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand
  • สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
    Office of the Ombudsman
  • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
    Office of the National Human Rights Commission of Thailand
  • สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
    The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand
  • สำนักงานศาลยุติธรรม
    Office of the Judiciary
  • ศาลฎีกา
    The Supreme Court
  • ศาลอุทธรณ์
    The Court of Appeal
  • ศาลแพ่ง
    Civil Court
  • ศาลอาญา
    Criminal Court
  • ศาลปกครอง
    The Administrative Courts
  • สถาบันพระปกเกล้า
    King Prajadhipok's Institute (KPI)
  • สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
    Office of Political Development Council
  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
    Office of the Energy Regulatory Commission
  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
    The Office of the Agricultural Futures Trading Commission
  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
    Office of Insurance Commission
  • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
    Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission
  • สำนักงานเขตบางขุนเทียน
    Bang KhunThian District Office