รายชื่อส่วนราชการไทย

กระทรวงกลาโหม (กห.) - Ministry of Defence

 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  Office of the Permanent Secretary for Defence
 • กรมราชองครักษ์
  Royal Aide-de-Camp Department
 • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
  The War Veterans Organization of Thailand Under Royal Patronage of His Majesty the King
 • กองบัญชาการกองทัพไทย
  Royal Thai Armed Forces Headquarters
 • กองทัพบก
  Royal Thai Army
 • กองบัญชาการกองทัพเรือ
  Royal Thai Navy Headquarters
 • กองทัพอากาศ
  Royal Thai Air Force
 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
  Defence Technology Institute (Public Organization)

กระทรวงการคลัง - Minister of Finance

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมธนารักษ์
  The Treasury Department
 • กรมบัญชีกลาง
  The Comptroller General's Department
 • กรมศุลกากร
  The Customs Department
 • กรมสรรพสามิต
  The Excise Department
 • กรมสรรพากร
  The Revenue Department
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  State Enterprise Policy Office
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  Public Debt Management Office
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  The Fiscal Policy Office
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  The Government Lottery Office
 • โรงงานยาสูบ
  Thailand Tobacco Monopoly
 • ธนาคารออมสิน
  Government Savings Bank
 • สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
  Regional Urban Development Fund Office
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  The Government Housing Bank
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  Krung Thai Bank Public Co., Ltd.
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  Export-Import Bank of Thailand
 • องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
  Liquor Distillery Organization Excise Department
 • โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
  Playing Cards Factory Excise Department
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  Islamic Bank of Thailand
 • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  Dhanarak Asset Development co.,ltd
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  Student Loans Fund (SLF)
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  Secondary Mortgage Corporation
 • บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
  The Syndicate of Thai Hotels & Tourists Enterprises Limited
 • กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
  Government Pension Fund

กระทรวงการต่างประเทศ - Ministry of Foreign Affairs

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมการกงสุล
  Department of Consular Affairs
 • กรมพิธีการทูต
  Department of Protocol
 • กรมยุโรป
  Department of European Affairs
 • กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  Department of International Economic Affairs
 • กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
  Department of Treaties and Legal Affairs
 • กรมสารนิเทศ
  Department of Information
 • กรมองค์การระหว่างประเทศ
  Department of International Organizations
 • กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
  Department of American and South Pacific Affairs
 • กรมอาเซียน
  Department of ASEAN Affairs
 • กรมเอเซียตะวันออก
  Department of East Asian Affairs
 • กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
  Department of South Asian, Middle East and African Affairs
 • กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
  Thailand International Cooperation Agency
 • สถานเอกอัครราชทูตคณะทูตถาวรฯไทยในต่างประเทศ
  Royal Thai Embassies & Missions

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) - Ministry of Tourism and Sports