รายชื่อส่วนราชการไทย

กระทรวงกลาโหม (กห.) - Ministry of Defence

 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  Office of the Permanent Secretary for Defence
 • กรมราชองครักษ์
  Royal Aide-de-Camp Department
 • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
  The War Veterans Organization of Thailand Under Royal Patronage of His Majesty the King
 • กองบัญชาการกองทัพไทย
  Royal Thai Armed Forces Headquarters
 • กองทัพบก
  Royal Thai Army
 • กองบัญชาการกองทัพเรือ
  Royal Thai Navy Headquarters
 • กองทัพอากาศ
  Royal Thai Air Force
 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
  Defence Technology Institute (Public Organization)

กระทรวงการคลัง - Minister of Finance

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมธนารักษ์
  The Treasury Department
 • กรมบัญชีกลาง
  The Comptroller General's Department
 • กรมศุลกากร
  The Customs Department
 • กรมสรรพสามิต
  The Excise Department
 • กรมสรรพากร
  The Revenue Department
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  State Enterprise Policy Office
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  Public Debt Management Office
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  The Fiscal Policy Office
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  The Government Lottery Office
 • โรงงานยาสูบ
  Thailand Tobacco Monopoly
 • ธนาคารออมสิน
  Government Savings Bank
 • สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
  Regional Urban Development Fund Office
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  The Government Housing Bank
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  Krung Thai Bank Public Co., Ltd.
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  Export-Import Bank of Thailand
 • องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
  Liquor Distillery Organization Excise Department
 • โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
  Playing Cards Factory Excise Department
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  Islamic Bank of Thailand
 • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  Dhanarak Asset Development co.,ltd
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  Student Loans Fund (SLF)
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  Secondary Mortgage Corporation
 • บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
  The Syndicate of Thai Hotels & Tourists Enterprises Limited
 • กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
  Government Pension Fund

กระทรวงการต่างประเทศ - Ministry of Foreign Affairs

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมการกงสุล
  Department of Consular Affairs
 • กรมพิธีการทูต
  Department of Protocol
 • กรมยุโรป
  Department of European Affairs
 • กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  Department of International Economic Affairs
 • กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
  Department of Treaties and Legal Affairs
 • กรมสารนิเทศ
  Department of Information
 • กรมองค์การระหว่างประเทศ
  Department of International Organizations
 • กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
  Department of American and South Pacific Affairs
 • กรมอาเซียน
  Department of ASEAN Affairs
 • กรมเอเซียตะวันออก
  Department of East Asian Affairs
 • กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
  Department of South Asian, Middle East and African Affairs
 • กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
  Thailand International Cooperation Agency
 • สถานเอกอัครราชทูตคณะทูตถาวรฯไทยในต่างประเทศ
  Royal Thai Embassies & Missions

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) - Ministry of Tourism and Sports

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมพลศึกษา
  Department of physical education
 • กรมการท่องเที่ยว
  Department of Tourism
 • การกีฬาแห่งประเทศไทย
  Sports Authority of Thailand
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  Tourism Authority of Thailand
 • สถาบันการพลศึกษา
  Institute of Physical Education
 • กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
  Tourist Police Division

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) - Ministry of Social Development and Human Security

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  Department of Social Development and Welfare
 • สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  Office of Women's Affairs and Family Development
 • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
  Office of Welfare Promotion, Protectionand Empowerment of Vulnerable Groups
 • สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
  National Office for Empowerment of Persons with Disabilities
 • สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
  Home for Mentally Disabled Children Banrajawadee
 • การเคหะแห่งชาติ
  National Housing Authority
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  Community Organizations Development Institute
 • กรมวิชาการเกษตร
  Department of Agriculture
 • กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
  Department of Marine and Coastal Resources
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  Department of Environment Quality Promotion

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) - Ministry of Agriculture and Cooperatives

 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมชลประทาน
  Royal Irrigation Department
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  Cooperative Auditing Department
 • กรมประมง
  Department of Fisheries
 • กรมปศุสัตว์
  Department of Livestock Development
 • กรมพัฒนาที่ดิน
  Land Development Department
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
  Department of Agricultural Extension
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
  The Cooperative Promotion Department
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  Agricultural Land Reform Office
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  Office of Agricultural Economics
 • การยางแห่งประเทศไทย
  Rubber Authority of Thailand
 • องค์การสะพานปลา
  Fish Marketing Organization
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
  Dairy Farming Promotion Organization of Thailand
 • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
  Office of the Rubber Replanting Aid Fund
 • องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
  The Marketing Organization for Farmers
 • กรมข้าว
  Rice Department
 • กรมหม่อนไหม
  The Queen Sirikit Department of Sericulture
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  Agricultural Research Development Agency (Public Organization)
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  Highland Research and Development Institute (Public Organization)
 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
  The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)

กระทรวงคมนาคม (คค.) - Ministry of Transport

 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมการขนส่งทางบก
  The Department of Land Transport
 • กรมการบินพลเรือน
  The Department of Civil Aviation
 • กรมเจ้าท่า
  Marine Department
 • กรมทางหลวง
  The Department of Highways
 • กรมทางหลวงชนบท
  Department of Rural Roads
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
  Office of Transport and Traffic Policy and Planning
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  Port Authority of Thailand
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
  The State Railway of Thailand
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  Bangkok Mass Transit Authority
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  Thai Airways International Public Co., Ltd.
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  Airports of Thailand Public Company Limited (AOT)
 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  Aeronautical Radio of Thailand Ltd.
 • บริษัท ขนส่ง จำกัด
  The Transport Company Limited
 • บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
  Thai Maritime Navigation Co., Ltd.
 • สถาบันการบินพลเรือน
  Civil Aviation Training Center
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  Mass Rapid Transit Authority of Thailand
 • โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
  Suvarnabhumi Airport Hotel Co., Ltd.
 • บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
  Airport Rail Link
 • บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด
  THAI-Amadeus Southeast Asia

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) - Ministry of Natural Resources and Environment

 • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  The Forest Industry Organization
 • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมควบคุมมลพิษ
  Pollution Control Department
 • กรมทรัพยากรธรณี
  Department of Mineral Resources
 • กรมทรัพยากรน้ำ
  Department of Water Resources
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  Department of Groundwater Resources
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  National Park, Wildlife and Plant Conservation Department
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP)
 • กรมป่าไม้
  Royal Forest Department
 • องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  The Zoological Park Organization under The Royal Patronage of H.M. The King
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  The Botanical Garden Organization
 • องค์การจัดการน้ำเสีย
  Wastewater Management Authority
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
  Biodiversity-Based Economy Development Office (PO)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) - Ministry of Information and Communication Technology

 • สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
  The Meteorological Department
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  National Statistical Office
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  CAT Telecom Public Company Limited
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  Thailand Post Company Limited
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  TOT Public Company Limited
 • สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)
  Electronic Government Agency (Public Organization)
 • สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
  Software Industry Promotion Agency (Public Organization)
 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)
  Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

กระทรวงพลังงาน (พน.) - Ministry of Energy

 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  Department of Alternative Energy Development and Efficiency
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  Department of Mineral Fuels
 • กรมธุรกิจพลังงาน
  Department of Energy Business
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  Energy Policy and Planning Office
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  The Electricity Generating Authority of Thailand
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  PTT Public Company Limited
 • บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  The Bangchak Petroleum Public Company Limited

กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) - Ministry of Commerce

 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
  The SUPPORT Arts and Crafts International centre of Thailand (Public Organization)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมการค้าต่างประเทศ
  Department of Foreign Trade
 • กรมการค้าภายใน
  Department of Internal Trade
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  Department of Trade Negotiations
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  Department of Intellectual Property
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  Department of Business Development
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  Department of International Trade Promotion
 • องค์การคลังสินค้า
  Public Warehouse Organization
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)
 • ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
  The Agricultural Futures Exchange of Thailand
 • สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
  Trade Policy and Strategy Office Ministry of Commerce
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
  The Office of The Agricultural Futures Trading Commission

กระทรวงมหาดไทย (มท.) - Ministry of Interior

 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  Office of the Permanent Secretary for Interior
 • กรมการปกครอง
  Department of Provincial Administration
 • กรมการพัฒนาชุมชน
  The Community Development Department
 • กรมที่ดิน
  Department of Lands
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  Department of Disaster Prevention and Mitigation
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง
  Department of Public Works and Town & Country Planning
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  Department of Local Administration
 • การไฟฟ้านครหลวง
  Metropolitan Electricity Authority
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  Provincial Electricity Authority
 • การประปานครหลวง
  The Metropolitan Waterworks Authority
 • การประปาส่วนภูมิภาค
  Provincial Waterworks Authority
 • องค์การตลาด
  The Market Organization

กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) - Ministry of Justice

 • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมคุมประพฤติ
  Department of Probation
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  Rights and Liberties Protection Department
 • กรมบังคับคดี
  Legal Execution Department
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  Department of Juvenile Observation and Protection
 • กรมราชทัณฑ์
  Department of Corrections
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ
  Department of Special Investigation
 • สำนักงานกิจการยุติธรรม
  Office of Justice Affairs
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
  Central Institute of Forensic Science
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  Office of the Narcotics Control Board
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
  Office of Public Sector Anti-Corruption Commission
 • สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
  Thailand Institute of Justice (Public Organization)

กระทรวงแรงงาน (รง.) - Ministry of Labour

 • สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมการจัดหางาน
  Department of Employment
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  Department of Labour Protection and Walfare
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  Department of Skill Development
 • สำนักงานประกันสังคม
  Social Security Office

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) - Ministry of Culture

 • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมการศาสนา
  Religious Affairs Department
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  Department of Cultural Promotion
 • กรมศิลปากร
  The Fine Arts Department
 • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  Office of Contemporary Art and Culture
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  Bunditpatanasilpa Institute, Ministry of Culture
 • หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
  Film Archive (Public Organization)
 • ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
  Moral Promotion Center (Public Organization)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) - Ministry of Science and Technology

 • สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  Department of Science Service
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  Office of Atoms for Peace
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  National Institute of Metrology (Thailand)
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  National Innovation Agency
 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  National Science Museum
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  Thailand Institute of Scientific and Technological Research
 • สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  Geo Informatics and Space Technology Development Agency
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  National Science and Technology Development Agency
 • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
  National Astronomical Research Institute of Thailand
 • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
  Synchrotron Light Research Institute
 • สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
  Hydro and Agro Informatics Institute
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
  National Science Technology and Innovation Policy Office
 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
  Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization)
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  National Innovation Agency

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) - Ministry of Education

 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  Office of the Permanent Secretary of Education
 • สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  Office of the Basic Education Commission
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  Office of the Vocational Education Commission
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  Office of the Education Council
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  Office of the Higher Education Commission
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Chulalongkorn University
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Kasetsart University
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  Khon Kaen University
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Chiang Mai University
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Thammasat University
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
  Mahidol University
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  Ramkhamhaeng University
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Silpakorn University
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  Srinakharinwirot University
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  Prince of Songkla University
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Sukhothai Thammathirat Open University
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  King Mongkut's University of Technology Thonburi
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  King Momgkut's Institute of Technology Ladkrabang
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  King Mongkut´s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  National Institute of Development Administration
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  Maejo University
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  Ubon Ratchathani University
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
  Burapha University
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Naresuan University
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  Mae Fah Luang University
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  Mahasarakham University
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  Walailak University
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  Suranaree University of Technology
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
  Thaksin University
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎ
  Rajabhat University
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  Rajamangala University of Technology Rattanakosin
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  Rajamangala University of Technology Krungthep
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  Rajamangala University of Technology Lanna
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  Rajamangala University of Technology Isan
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  Rajamangala University of Technology Tawan-ok
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  Rajamangala University of Technology Srivijaya
 • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand
 • องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  Business Organization of the Office of the welfare Promotion Commission for Teachers and Educational
 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
  Mahidol Wittayanusorn School
 • สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
  International Institute for Trade and Development
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
  The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
  Mahamakut Buddhist University
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  Mahachulalongkornrajavidyalaya University

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) - Ministry of Public Health

 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  Office of the Permanent Secretary
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  Office of the Permanent Secretary
 • กรมการแพทย์
  Department of Medical Services
 • กรมควบคุมโรค
  Department of Disease Control
 • กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  Department of Medical Sciences
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  Department of Health Service Support
 • กรมสุขภาพจิต
  Department of Mental Health
 • กรมอนามัย
  Department of Health
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  Food and Drug Administration
 • องค์การเภสัชกรรม
  The Government Pharmaceutical Organization
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
  Banphaeo Hospital
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Security Office (NHSO)
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
  Health Systems Research Institute (HSRI)