รายชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

กลุ่มตำแหน่งบริหาร อํานวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูต และต่างประเทศ - Group of Executive, Directing, Administration, Statistics, Legal, Diplomatic, and Foreign Relations

 • นักบริหาร
  Executive
 • นักปกครอง
  Governing Executive
 • นักบริหารการทูต
  Diplomatic Service Executive
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง
  Inspector ... General
 • ผู้อำนวยการ
  Director
 • ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ระบุชื่อสายงาน)
  Director (Classification Name)
 • ผู้ตรวจราชการกรม
  Inspector
 • นักกฎหมายกฤษฎีกา
  Krisdika Counsel
 • นักการทูต
  Diplomatic Service Officer
 • พนักงานคุมประพฤติ
  Probation Officer
 • นักจัดการงานทั่วไป
  General Administration Officer
 • เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ
  Special Case Officer
 • นักทรัพยากรบุคคล
  Human Resource Officer
 • นักทะเบียนวิชาชีพ
  Licensing Officer
 • นิติกร
  Legal Officer
 • เจ้าพนักงานปกครอง
  Governing Officer