รายชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

กลุ่มตำแหน่งบริหาร อํานวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูต และต่างประเทศ - Group of Executive, Directing, Administration, Statistics, Legal, Diplomatic, and Foreign Relations

  • นักบริหาร
    Executive
  • นักปกครอง
    Governing Executive
  • นักบริหารการทูต
    Diplomatic Service Executive
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวง
    Inspector ... General
  • ผู้อำนวยการ
    Director
  • ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ระบุชื่อสายงาน)
    Director (Classification Name)
  • ผู้ตรวจราชการกรม
    Inspector
  • นักกฎหมายกฤษฎีกา
    Krisdika Counsel
  • นักการทูต
    Diplomatic Service Officer
  • พนักงานคุมประพฤติ
    Probation Officer
  • นักจัดการงานทั่วไป
    General Administration Officer
  • เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ
    Special Case Officer
  • นักทรัพยากรบุคคล
    Human Resource Officer
  • นักทะเบียนวิชาชีพ
    Licensing Officer
  • นิติกร
    Legal Officer
  • เจ้าพนักงานปกครอง
    Governing Officer
  • พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
    Special Case Inquiry Official
  • นักพัฒนาระบบราชการ
    Public Sector Development Officer
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    Plan and Policy Analyst
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    Computer Technical Officer
  • นักทัณฑวิทยา
    Penologist
  • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
    Information Technology Officer
  • นักวิชาการพัสดุ
    Supply Analyst
  • นักวิชาการยุติธรรม
    Justice Officer
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    Local Government Study and Research Officer
  • นักวิชาการสถิติ
    Statistician
  • นักวิเทศสหการ
    Development Cooperation Officer
  • นักวิเทศสัมพันธ์
    Foreign Relations Officer
  • นักสืบสวนสอบสวน
    Investigator
  • อาลักษณ์
    Scribe
  • เจ้าพนักงานธุรการ
    General Service Officer / Office Clerk
  • เจ้าพนักงานพัสดุ
    Supply Officer
  • เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
    Correctional Officer
  • เจ้าพนักงานเวชสถิติ
    Medical Statistics Technician
  • เจ้าพนักงานสถิติ
    Statistical Officer
  • เจ้าพนักงานอาลักษณ์
    Assistant Scribe Officer
  • เจ้าหน้าที่ปกครอง
    Assistant Governing Officer
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    Local Government Contribution Officer

กลุ่มตำแหน่งการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม - Group of Finance, Economic, Commerce, and Industry

  • เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
    Real Property Procurement Officer
  • นักตรวจสอบภาษี
    Tax Audit Officer
  • นักวิเคราะห์งบประมาณ
    Budget Analyst
  • นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ
    State Enterprise Analyst
  • นักวิชาการคลัง
    Fiscal Analyst
  • นักวิชาการเงินและบัญชี
    Finance and Accounting Analyst
  • นักวิชาการชั่งตวงวัด
    Weights and Measures Technical Officer
  • นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
    Auditor / Auditing Technical Officer
  • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
    Internal Auditor
  • นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
    Patent Examiner
  • นักวิชาการทรัพยากรธรณี
    Mineral Resources Technical Officer
  • นักบัญชี
    Accountant
  • นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
    Food Technologist
  • นักวิชาการพาณิชย์
    Trade Officer
  • นักวิชาการภาษี
    Tax Economist
  • นักวิชาการมาตรฐาน
    Standards Officer
  • นักวิชาการศุลกากร
    Customs Technical Officer
  • เศรษฐกร
    Economist
  • นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
    Investment Promotion Officer
  • นักวิชาการสรรพสามิต
    Excise Technical Officer
  • นักวิชาการสรรพากร
    Revenue Technical Officer
  • นักวิชาการสหกรณ์
    Cooperative Technical Officer
  • นักวิชาการอุตสาหกรรม
    Industrial Technical Officer
  • เจ้าพนักงานการพาณิชย์
    Trade Personnel
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    Finance and Accounting Officer
  • เจ้าพนักงานการคลัง
    Fiscal Officer
  • เจ้าพนักงานชั่งตวงวัด
    Weights and Measures Officer
  • เจ้าพนักงานดูเงิน
    Money Checker
  • เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี
    Auditing Officer
  • เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี
    Mineral Resources Officer
  • เจ้าพนักงานศุลกากร
    Customs Officer
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
    Cooperative Promotion Officer
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
    Industrial Promotion Officer
  • เจ้าพนักงานสรรพสามิต
    Excise Officer
  • เจ้าพนักงานสรรพากร
    Revenue Officer

กลุ่มตำแหน่งคมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร - Group of Locations, Transportation and Communication

  • นักการข่าว
    Intelligence Officer
  • นักเดินเรือ
    Navigator
  • เจ้าพนักงานตรวจท่า
    Harbour Master
  • เจ้าพนักงานนำร่อง
    Ship Pilot Officer
  • นักประชาสัมพันธ์
    Public Relations Officer
  • นักวิชาการขนส่ง
    Transport Technical Officer
  • นักวิชาการเผยแพร่
    Dissemination Technical Officer
  • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
    Audio-Visual Technical Officer
  • นักสื่อสารมวลชน
    Mass Communications Officer
  • เจ้าพนักงานการข่าว
    Assistant Intelligence Officer
  • เจ้าพนักงานขนส่ง
    Transport Officer
  • เจ้าพนักงานเดินเรือ
    Navigation Officer
  • เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
    Assistant Public Relations Officer
  • เจ้าพนักงานสื่อสาร
    Telecommunications Officer
  • เจ้าพนักงานสื่อสารการบิน
    Aviation Communication Officer
  • เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
    Audio-Visual Officer
  • ผู้ประกาศและรายงานข่าว
    Announcer and Reporter

กลุ่มตำแหน่งเกษตรกรรม - Group of Agriculture

  • นักวิชาการเกษตร
    Agricultural Research Officer
  • นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน
    Land Reform Technical Officer
  • นักวิชาการประมง
    Fishery Biologist
  • นักวิชาการป่าไม้
    Forestry Technical Officer
  • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
    Agricultural Extensionist
  • นักวิชาการสัตวบาล
    Animal Husbandry Technical Officer
  • วิศวกรชลประทาน
    Irrigation Engineer
  • นักสำรวจดิน
    Soil Surveyor
  • เจ้าพนักงานการเกษตร
    Agricultural Officer
  • เจ้าพนักงานเคหกิจการเกษตร
    Home Economics Officer
  • นายช่างชลประทาน
    Irrigation Technician
  • เจ้าพนักงานประมง
    Fishery Officer
  • เจ้าพนักงานป่าไม้
    Forestry Officer
  • เจ้าพนักงานสัตวบาล
    Animal Husbandry Officer

กลุ่มตำแหน่งวิทยาศาสตร์ - Group of Science

  • นักกีฏวิทยา
    Entomologist
  • นักชีววิทยารังสี
    Radiation Biologist
  • นักธรณีวิทยา
    Geologist
  • นักนิติวิทยาศาสตร์
    Forensic Scientist
  • นักนิวเคลียร์เคมี
    Nuclear Chemist
  • นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์
    Nuclear Physicist
  • นักฟิสิกส์รังสี
    Radiation Physicist
  • นักวิชาการโรคพืช
    Plant Pathologist
  • นักอุทกวิทยา
    Hydrologist
  • นักวิทยาศาสตร์
    Scientist
  • นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
    Nuclear Scientist
  • นักสัตววิทยา
    Zoologist
  • นักอุตุนิยมวิทยา
    Meteorologist
  • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
    Scientific Officer
  • เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา
    Meteorological Officer
  • เจ้าพนักงานอุทกวิทยา
    Hydrological Officer

กลุ่มตำแหน่งแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข - Group of Medical Profession, Nursing, and Public Health

  • นักกายภาพบำบัด
    Physiotherapist
  • นักกิจกรรมบำบัด
    Occupational Therapist
  • นักกิจกรรมบำบัด
    Occupational Therapist
  • นักจิตวิทยา
    Psychologist
  • นักจิตวิทยาคลินิค
    Clinical Psychologist
  • ทันตแพทย์
    Dentist
  • นักเทคนิคการแพทย์
    Medical Technologist
  • นายสัตวแพทย์
    Veterinarian
  • พยาบาลวิชาชีพ
    Registered Nurse
  • นายแพทย์
    Medical Physician
  • นักการแพทย์แผนไทย
    Thai Traditional Medical Doctor
  • เภสัชกร
    Pharmacist
  • นักโภชนาการ
    Nutritionist
  • นักรังสีการแพทย์
    Radiological Technologist
  • นักวิชาการพยาบาล
    Nursing Technical Officer
  • นักวิชาการสาธารณสุข
    Public Health Technical Officer
  • นักอาชีวบำบัด
    Vocational Therapist
  • นักวิชาการอาหารและยา
    Food and Drug Technical Officer
  • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
    Medical Scientist
  • นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
    Speech Pathologist, Audiologist
  • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
    Dental Assistant
  • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
    Pharmaceutical Assistant / Pharmacy Technician
  • โภชนากร
    Nutrition Officer
  • เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
    Radiographer Technician
  • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
    Medical Technician Assistant / Medical Science Technician
  • เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
    Rehabilitation Medical Technician
  • เจ้าพนักงานสาธารณสุข
    Public Health Officer
  • เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
    Vocational Therapy Technician
  • พยาบาลเทคนิค
    Technical Nurse
  • สัตวแพทย์
    Veterinary Officer

กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ - Group of Engineering, Architecture, and Technichians

  • นักกายอุปกรณ์
    Prosthetist and Orthotist
  • จิตรกร
    Painter
  • นายช่างกลเรือ
    Marine Engineer
  • ช่างภาพการแพทย์
    Medical Photographer
  • เจ้าพนักงานตรวจเรือ
    Ship Surveyor
  • นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน
    Aviation Safety Inspector
  • ประติมากร
    Sculptor
  • ภูมิสถาปนิก
    Landscape Architect
  • มัณฑนากร
    Interior Designer
  • นักวิชาการกษาปณ์
    Mint Technical Officer
  • นักวิชาการช่างศิลป์
    Academic Artist
  • นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
    Photogrammetrist
  • นักวิชาการพลังงาน
    Energy Technical Officer
  • นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
    Industrial Products Designer
  • วิศวกร
    Engineer
  • วิศวกรการเกษตร
    Agricultural Engineer
  • วิศวกรเครื่องกล
    Mechanical Engineer
  • วิศวกรนิวเคลียร์
    Nuclear Engineer
  • วิศวกรปิโตรเลียม
    Petroleum Engineer
  • วิศวกรไฟฟ้า
    Electrical Engineer
  • วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
    Communicative Electrical Engineer
  • วิศวกรโยธา
    Civil Engineer
  • วิศวกรรังวัด
    Survey Engineer
  • วิศวกรโลหการ
    Metallurgical Engineer
  • วิศวกรสำรวจ
    Survey Engineer
  • วิศวกรเหมืองแร่
    Mining Engineer
  • สถาปนิก
    Architect
  • ช่างอาภรณ์
    Costumer
  • นายช่างพิมพ์
    Printer
  • นายช่างศิลป์
    Graphic Designer
  • นายช่างศิลปกรรม
    Art Technician
  • นายช่างหล่อ
    Founder
  • ช่างกายอุปกรณ์
    Prosthetic and Orthotic Technician
  • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวตอร์
    Computer Operator
  • นายช่างขุดลอก
    Dredging Technician
  • นายช่างเขียนแบบ
    Draftsman
  • นายช่างเครื่องกล
    Mechanic
  • นายช่างตรวจสภาพรถ
    Vehicle Inspector
  • ช่างทันตกรรม
    Dental Technician
  • นายช่างเทคนิค
    Technician
  • นายช่างไฟฟ้า
    Electrician
  • นายช่างภาพ
    Photographer
  • นายช่างโยธา
    Civil Works Technician
  • นายช่างรังวัด
    Surveyor
  • นายช่างโลหะ
    Metal Work Technician
  • นายช่างสำรวจ
    Surveyor
  • นายช่างเหมืองแร่
    Mining Technician
  • นายช่างออกแบบเรือ
    Ship Design Technician
  • นายช่างอากาศยาน
    Aeronautical Mechanic
  • เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน
    Factory Inspection Officer
  • เจ้าพนักงานลิขิต
    Calligrapher
  • เจ้าพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์
    Industrial Products Designing Officer

กลุ่มตำแหน่งการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน - Group of Education, Art, Social, and Community Development

  • นักผังเมือง
    Town Planner
  • นักจดหมายเหตุ
    Archivist
  • บรรณารักษ์
    Librarian
  • นักโบราณคดี
    Archaeologist
  • นักประเมินราคาทรัพย์สิน
    Property Valuer
  • นักพัฒนาการกีฬา
    Sports Development Officer
  • นักพัฒนาการท่องเที่ยว
    Tourism Development Officer
  • นักพัฒนาสังคม
    Social Development Worker
  • ภัณฑารักษ์
    Curator
  • นักภาษาโบราณ
    Ancient Language Official
  • นักวรรณศิลป์
    Literateur
  • นักวิเคราะห์ผังเมือง
    Town Planning Analyst
  • นักวิชาการจัดหาที่ดิน
    Land Expropriation Officer
  • นักวิชาการที่ดิน
    Land Technical Officer
  • นักวิชาการพัฒนาชุมชน
    Community Development Specialist
  • นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
    Skill Development Technical Officer
  • นักวิชาการแรงงาน
    Labour Specialist
  • นักวิชาการละครและดนตรี
    Music and Drama Academician
  • นักวิชาการวัฒนธรรม
    Cultural Officer
  • นักวิชาการศาสนา
    Religions Affairs Technical Officer
  • นักวิชาการศึกษา
    Educator
  • นักวิชาการศึกษาพิเศษ
    Special Educator
  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
    Environmentalist
  • นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
    Vocational Training Technical Officer
  • วิทยาจารย์
    Instructor
  • นักสังคมสงเคราะห์
    Social Worker
  • นักอักษรศาสตร์
    Literature Arts Official
  • ครูการศึกษาพิเศษ
    Special Education Teacher
  • คีตศิลปิน
    Singer
  • เจ้าพนักงานที่ดิน
    Land Officer
  • ดุริยางคศิลปิน
    Musician
  • นาฏศิลปิน
    Dancer
  • เจ้าพนักงานการศาสนา
    Religions Affairs Officer
  • เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ
    Assistant Archivist
  • เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน
    Assistant Property Valuer
  • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
    Community Development Officer
  • เจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
    Skill Development Officer
  • เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
    Social Development Officer
  • เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์
    Museum Officer
  • เจ้าพนักงานแรงงาน
    Labour Officer
  • เจ้าพนักงานวัฒนธรรม
    Cultural Affairs Operator
  • เจ้าพนักงานห้องสมุด
    Library Service Officer
  • เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
    Vocational Training Officer
  • อนุศาสนาจารย์
    Chaplain